« Grįžti

Kokios dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos taikomos biudžetinių įstaigų darbuotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotę?

Atnaujinimo data: 2017-07-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.4.2] Biudžetinių įstaigų
Registracijos numeris   KD-786

Komandiruotės į užsienį  dienpinigių  normos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo" (toliau – Taisyklės).   

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos apmokamos:

1. pagal Taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas, išskyrus Taisyklių 11.2 papunktyje nurodytus atvejus;

2. pagal faktines išlaidas:

2.1. valstybinių ar vyriausybinių delegacijų nariams ir jų šeimos nariams, kai jie vyksta į užsienio valstybę valstybinės ar vyriausybinės delegacijos sudėtyje, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams ir viceministrams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjams, valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes (Tarpparlamentinės Sąjungos, NATO, Jungtinių Tautų Organizacijos ir jos specializuotųjų agentūrų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Pasaulio prekybos organizacijos, Tarptautinės migracijos organizacijos, Europos Tarybos, Europos Sąjungos institucijų, Europos Konstitucinių Teismų Konferencijos ir konstitucinę kontrolę atliekančių institucijų, Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI), Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos Tarybos vystymo banko ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių parterystės susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis numatytus susitikimus, sesijas, seminarus, posėdžius ir konferencijas), ir juos lydintiems asmenims;

2.2. kai renginio organizatoriai užsako gyvenamąjį plotą arba, siekdami užtikrinti renginio ar jo dalyvių saugumą arba efektyvų renginio organizavimą, rekomenduoja užsisakyti konkretų gyvenamąjį plotą.

LRS  LR Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"