Kokiu būdu galima pateikti prašymą gyventojo (šeimos) turto ir / ar pajamų deklaravimo pažymai gauti?

Atnaujinimo data: 2020-04-27
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.10] Prašymas turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų...
Registracijos numeris   KD-7376

Gyventojai, pageidaujantys gauti gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formą ir/ar gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formą, mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

1. vardas, pavardė, identifikacinis numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos (gyvenamosios vietos) adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,

2. pageidaujama pažyma (Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 forma ir/ar Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 forma),

3. kalendoriniai metai (mokestinis laikotarpis), kurių Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymą ir/ar Gyventojo pajamų deklaravimo pažymą prašoma išduoti,

4. kokiu būdu (paštu ar atsiimti tiesiogiai apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau − AVMI)) pageidaujama gauti pažymą (pažymas).

Gyventojas, kurio turto deklaracijos duomenys neprivalo būti paskelbti, tačiau pageidaujantis, kad jie būtų paskelbti, VMI prie FM turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

1. vardas, pavardė, identifikacinis numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos (gyvenamosios vietos) adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,

2. kalendoriniai metai, kurių turto deklaracijos duomenis prašoma paskelbti.

Taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytus prašymus gyventojas gali pateikti Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse ir Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėse nustatyta tvarka šiais būdais:

1. tiesiogiai bet kurios AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas),

2. paštu bet kuriai AVMI,

3. elektroniniu būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroninio pašto adresu (vmi@vmi.lt). Elektroniniu būdu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Prašymų nagrinėjimas, pažymų parengimas ir išdavimas

Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 forma ir Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 forma išrinktiems arba paskirtiems į pareigas valstybės politikams, Europos Parlamento nariams, jų šeimų nariams, priimtiems ar paskirtiems į pareigas valstybės tarnautojams, priimtiems (paskirtiems) į pareigas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems gyventojams ir jų šeimų nariams turi būti parengtos per 15 darbo dienų nuo turto deklaracijos ir/ar metinės pajamų deklaracijos pateikimo dienos, išskyrus Taisyklių 12 punkte nurodytą išimtį.

Jeigu išrinkti arba paskirti į pareigas valstybės politikai, Europos Parlamento nariai, jų šeimų nariai, priimti ar paskirti į pareigas valstybės tarnautojai, į kitas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas priimti (paskirti) gyventojai ir jų šeimų nariai yra deklaravę kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie buvo išrinkti, paskirti ar priimti į GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, gruodžio 31 d. turimą turtą ir metines pajamas, tai Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 forma ir/ar Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 forma tokiems gyventojams ir jų šeimų nariams turi būti parengta per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti šią pažymą gavimo dienos.

Pagal kitų, GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nepaminėtų, gyventojų pateiktus prašymus išduoti Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formą ir/ar Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formą šios pažymos turi būti parengiamos ir išduodamos per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-27 įsakymas Nr. VA-107 „DĖL DEKLARACIJOS DUOMENŲ IŠRAŠO FR0667 FORMOS, PRAŠYMO PRC909 FORMOS, PRAŠYMO PRC908 FORMOS, PAŽYMOS FR0690 FORMOS, PAŽYMOS FR0691 FORMOS, METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠO, METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠO, GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARAVIMO PAŽYMOS FR0690 FORMOS IR GYVENTOJO PAJAMŲ DEKLARAVIMO PAŽYMOS FR0691 FORMOS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"