Ar gyventojas turi informuoti mokesčių administratorių apie vykdomos veiklos nutraukimą?

Atnaujinimo data: 2018-03-08
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.1] Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR / išregistruoti...
[1.4.9.2] Registravimas / išregistravimas
Registracijos numeris   KD-1378

 

Mokesčių mokėtojas (nuolatinis ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas), pageidaujantis nutraukti savo vykdomą veiklą, turi asmeniškai ar per įgaliotą asmenį apie tai pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tos veiklos nutraukimo dienos ir pateikti naują prašymą (teikiama REG812 prašymo forma).

Pavyzdys

Mokesčių mokėtojas, norėdamas įregistruoti savo vykdomos veiklos nutraukimą, pildo prašymą:

naudojantis Mano VMI sistema, vertikaliajame meniu spauskite Paslaugos --> Užsakyti paslaugą, pasirinkite paslaugą Verslo liudijimai / individuali veikla / kontaktiniai duomenys ir kiti registriniai duomenys--> Individualios veiklos registravimas / nutraukimas, mokesčių mokėtojo kontaktinių duomenų tvarkymas-->Individualios veiklos registravimas / nutraukimas.
    Skiltyje Mokesčių mokėtojo tipai paspauskite X ties užrašu Registriniai duomenys. Atsivėrus langui Mokesčių mokėtojo tipo likvidavimas – patikrinkite datą iki kada galioja registriniai duomenys ir spauskite Saugoti. Skiltyje Veiklos duomenys taip pat paspauskite X ties vykdomos veiklos ekonominės veiklos rūšių kodais (EVRK) ir išsaugokite duomenis atsivėrusiame lange. Atlikę šiuos veiksmus, patvirtinkite dokumentą.

 Prašymą pasirašo mokesčių mokėtojas ar jam atstovaujantis asmuo, nurodydamas to atstovaujančio asmens telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

 

Individualios veiklos nutraukimo pagrindas:

1. notaro įgaliojimų pasibaigimas (atleidimas iš notaro pareigų). Notaro įgaliojimų pabaigos data (atleidimas iš pareigų), yra nurodoma Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme (toliau – Įsakymas). Įsakymo kopija turi būti pateikiama kartu su prašymo forma;

2. Lietuvos advokatų tarybos sprendimu advokato išbraukimas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo. Advokato veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Advokatų tarybos posėdžio protokolo išraše, kuris turi būti pateikiamas kartu su prašymo forma;

3. Lietuvos advokatų tarybos sprendimu advokato padėjėjo išbraukimas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo. Advokato padėjėjo individualios veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Advokatų tarybos posėdžio protokolo išraše, kuris turi būti pateikiamas kartu su prašymo forma;

4. antstolio išbraukimas iš Lietuvos antstolių sąrašo. Antstolių individualios veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme, kurio kopija turi būti pateikiama kartu su prašymo forma;

5. kitų mokesčių mokėtojų individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra jų pačių pateikta prašymo forma su įrašyta tos veiklos nutraukimo data.

Mokesčių adminsitratorius turi teisę įregistruoti individualios veiklos nutraukimą advokatams, jų padėjėjams, notarams, antstoliams pagal gautus pranešimus apie jų veiklos nutraukimą iš Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. VMI iniciatyva pakeisti Registro duomenys kartu su kitais Registro duomenimis skelbiami Mano VMI.

Mokesčių administratorius, pagal turimus arba iš trečiųjų asmenų gaunamus duomenis nustatęs, kad mokesčių mokėtojas nevykdo veiklos bei neteikia gyventojų pajamų deklaracijų už du ar daugiau mokestinių metų laikotarpius, turi teisę savo iniciatyva įregistruoti mokesčių mokėtojo individualios veiklos nutraukimą. Mokesčių mokėtojo individuali veikla nutraukiama nuo mokesčių administratoriaus sprendimo priėmimo dienos. Apie atliktus veiksmus mokesčių mokėtojas informuojamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo per Mano VMI ar išsiunčiamas pranešimas paštu. Šis papunktis nėra taikomas mokesčių mokėtojams, vykdantiems individualią ūkininko veiklą, kuri įregistruota pagal trečiųjų šaltinių duomenis.

 

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 35 str. 2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2013-06-25 įsakymas Nr. VA-36 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 25-27p., 38.2 p.