Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą tvarka, pasikeitusių duomenų tikslinimas (prašymas REG812 forma)

Atnaujinimo data: 2018-10-05
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.1] Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR / išregistruoti...
[1.4.9.2] Registravimas / išregistravimas
Registracijos numeris   KD-2473

Teisės aktas, reglamentuojantis fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro REG812 formos pildymo ir pateikimo tvarką

Fizinių asmenų prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formos pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36.

Kurie mokesčių mokėtojai turi registruotis į mokesčių mokėtojų registrą?

1. kurie pradeda vykdyti individualią veiklą (įskaitant individualią veiklą per nuolatinę bazę), išskyrus tų veiklos rūšių vykdymą, kurias gali vykdyti tik juridiniai asmenys;

2. draudėjai;  Draudėjas – tai fizinis asmuo, samdantis kitus fizinius asmenis (nevykdantis individualios veiklos), kaip ši sąvoka apibrėžiama LR valstybinio socialinio draudimo įstatyme, ir kuriam LR teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas ir pajamų mokestį;

3. apmokestinamieji asmenys (užsieniečiai), kaip tai apibrėžta LR pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kai jiems atsiranda prievolė įsiregistruoti į Registrą;

4. užsieniečiai, kai jiems atsiranda prievolė mokėti mokestį Lietuvoje (identifikavimo tikslais);

5. kurie nori gauti nemokamą teisinę pagalbą, bet neturi mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (identifikavimo tikslais);

6. kurių duomenys Registre tvarkomi, vadovaujantis MAĮ 45 straipsnio 4 dalimi (kai jų duomenys tvarkomi mokesčių administratoriaus iniciatyva);

7. kurie fizinio asmens prašymo pateikimo momentu yra nepilnamečiai, jie gali pradėti vykdyti individualią veiklą, tik pateikę vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) raštišką sutikimą;

8. nurodytiems asmenims 1–7 punktuose, jų duomenų Registre papildymams ar pakeitimams registruoti;

9. jau įregistruotiems į Registrą, jų elektroninių ryšių rekvizitams ar faktinės gyvenamosios vietos adreso pakeitimams pateikti.

Prašymo REG812 forma pateikimo būdai

1. prisijungus prie e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

Norint pateikti prašymą per mano VMI, į pagalbą galima pasitelkti elektroninį vedlį (tema Prašymas pakeisti savo registrinius duomenis REG812 formos pagrindu) – interaktyvią instrukciją, padėsiančią savarankiškai ir teisingai užpildyti ir pateikti prašymą.

2. popierinius prašymus galima tiesiogiai įteikti arba išsiųsti paštu VMI pagal mokesčių mokėtojo gyvenamosios vietos adresą.

Mokesčių mokėtojas, teikdamas prašymą per Mano VMI, turi vadovautis elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91.

Kai prašymas teikiamas tiesiogiai VMI, mokesčių mokėtojas prašymo formos laukelius pildo vadovaudamasis  VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtintomis taisyklėmis.

Mokesčių mokėtojų, teikiančių prašymą per Mano VMI, asmens tapatybė patvirtinama MANO VMI nustatytomis priemonėmis. Užpildžius popierinius prašymus turi pasirašyti mokesčių mokėtojas ar jam atstovaujantis asmuo./

Prašymo pateikimo laikas

1. notarai – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl skyrimo notaro pareigoms įsigaliojimo dienos, t. y. nuo notaro veiklos pradžios dienos;

2. advokatai – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos advokatų tarybos sprendimo įrašyti advokatą į praktikuojančiųjų advokatų sąrašą dienos. Įregistruojant advokatą į Registrą, turi būti vadovaujamasi išraše iš Advokatų tarybos posėdžio protokolo nurodyta vertimosi advokato veikla pradžios data arba advokato pažymėjimo išdavimo data (šios datos sutampa);

3. advokatų padėjėjai – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos advokatų tarybos sprendimo juos įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašus dienos. Jeigu Advokatų tarybos posėdžio data nesutampa su advokato padėjėjo įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą data, tada registruoti advokato padėjėją į Registrą reikia vadovaujantis išraše iš Advokatų tarybos posėdžio protokolo nurodyta įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą data;

4. antstoliai – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos antstolių sąrašą dienos;

5. kiti individualią veiklą ar kitą veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną.

Kokius dokumentus kartu su prašymu turi pateikti mokesčių mokėtojas?

Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi VMI pateikti toliau nurodytus dokumentus, o kai prašymas pateikiamas per Mano VMI, jie pateikiami per Mano VMI:

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė; jeigu turi – leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (teikiama, kai Prašymas pateikiama tiesiogiai, atvykus į VMI) arba jo kopija – kai Prašymas išsiunčiamas paštu;

2. Lietuvos advokatų tarybos sprendimas, patvirtinantis, kad asmuo yra advokatas (kai prašymą teikia advokatas);

3. asmens įtraukimą į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą patvirtinantys dokumentai (kai prašymą teikia advokato padėjėjas);

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad asmuo yra notaras (kai prašymą teikia notaras);

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotas liudijimas, patvirtinantis, kad asmuo yra antstolis (kai prašymą teikia antstolis).

 Trečiosios valstybės asmuo, pageidaujantis vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, papildomai turi pateikti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, išduotą pagal LR įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties.

Jeigu Prašymo forma teikiama, prisijungus prie Mano VMI, asmens tapatybė patvirtinama Mano VMI nustatytomis priemonėmis. Dokumentai teikiami taip pat per mano VMI. Užpildytas popierines prašymo formas turi pasirašyti mokesčių mokėtojas ar jam atstovaujantis asmuo.

Kuriems duomenims pasikeitus, turi būti teikiama prašymo REG812 forma?

1.faktinė gyvenamoji vieta Lietuvoje. Šio duomens pateikti nereikia, kai keičiasi Gyventojų registre deklaruota gyvenamoji vieta;

2. gyvenamoji vieta užsienio valstybėje (praneša tik nenuolatiniai gyventojai ar užsieniečiai);

3. vykdomos individualios veiklos pobūdis – pradeda vykdyti veiklą, kuri priskiriama laisvųjų profesijų veiklai, arba pradeda vykdyti kitą individualią veiklą. Taip pat, kai baigia vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę ir pradeda vykdyti individualią veiklą kaip nuolatinis gyventojas;

4. pagrindinės veiklos rūšies kodas;

5. kitų veiklos rūšių kodas (-ai);

6.individualios veiklos vykdymo vietos/nuolatinės bazės duomenys;

7. elektroninių ryšių rekvizitai ar vienas iš jų (prašymą gali pateikti visi mokesčių mokėtojai, kurie pageidauja atnaujinti savo elektroninių ryšių rekvizitus);

8. apskaitą tvarkančio asmens duomenys;

9. atstovaujančio asmens duomenys.

Mokesčių mokėtojas apie aukščiau nurodytų duomenų pakeitimus privalo VMI pranešti per 5 darbo dienas nuo jų pakeitimo ar papildymo dienos.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2013-06-25 įsakymas Nr. VA-36 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-10-03 įsakymas Nr. VA-91 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PORTALO E. VMI AUTORIZUOTŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SRITIES MANO VMI NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  MAĮ 46 str.