Kokiais apskaitos principais pripažįstamos individualios keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklos pajamos?

Atnaujinimo data: 2016-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.2] Taksi veikla
Registracijos numeris   KD-8003

 

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais individualios veiklos pajamoms priskiriamos gyventojo pajamos, kurias gyventojas gauna už keleivių vežimą lengvaisiais automobilais taksi. Gautas pajamas ir mokėtiną pajamų mokestį Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka pats gyventojas, mokestiniams metams pasibaigus iki gegužės 1 d. pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju ir / arba savo individualiai veiklai nėra priskyręs ir joje nenaudoja ilgalaikio turto, pajamos pripažįstamos pinigų apskaitos principu, t. y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Pajamų gavimo momentu laikomas momentas, kai gyventojas atlygį gauna grynaisiais pinigais, pinigai pervedami į jo sąskaitą banke ar pan.

Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą. Kaupimo apskaitos principas pradedamas taikyti tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį individualia veikla besiverčiantis gyventojas įregistruojamas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba priskiria turtą individualiai veiklai. Kaupimo apskaitos principo esmė: pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą, pvz., pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis, kai paslaugos arba darbai yra atlikti. Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos pabaigos.