« Grįžti

Kokios individualios keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklos išlaidos priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-11-06
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.2] Taksi veikla
Registracijos numeris   KD-8004

Gyventojo, kuris verčiasi individualia taksi veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautos arba uždirbtos, individualios veiklos pajamos, susijusios su gyventojo patirtomis įprastinėmis šiai veiklai išlaidomis (išlaidų dalis, tenkanti per mokestinį laikotarpį gautoms arba uždirbtoms pajamoms). Tokios išlaidos apima automobilio eksploatavimo (degalų, tepalų ir pan. įsigijimo išlaidas), draudimus, nuomos (jeigu automobilis nuomojamas), reklamos, palūkanų, įrangos įsigijimo, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, privalomas rinkliavas, mokesčius ir kitas išlaidas, susijusias su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu).

Skirtumas, kuris apskaičiuojamas iš per mokestinį laikotarpį gautų pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus, apmokestinamas taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Gyventojas, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį materialųjį turtą (ar jo dalį), privalo AVMI pateikti užpildytą FR0457 formos pranešimą. Pranešimas FR0457 pateikiamas kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti kitą (anksčiau nedeklaruotą) ilgalaikį turtą.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina su PVM, jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas, t. y. toks gyventojas turto nusidėvėjimą turi skaičiuoti nuo turto įsigijimo kainos su PVM. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka tai ilgalaikio turto grupei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą metais. Apskaičiuotą nusidėvėjimą galima priskirti leidžiamiems atskaitymams, jei tenkinamos tam tikros sąlygos:

1) turtas priklauso gyventojui nuosavybės teise arba gautas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas,

2) naudojamas individualioje veikloje,

3) priskirtas individualios veiklos turtui pateiktoje pranešimo FR0457 formoje.

Jei turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje ir individualios veiklos turtui priskiriama tik tam tikra turto dalis, jos įsigijimo išlaidomis laikoma atitinkama apskaičiuotos šio ilgalaikio turto įsigijimo kainos dalis, atitinkanti mokesčių administratoriui deklaruotą to ilgalaikio turto naudojimo individualioje veikloje dalį procentais

Jeigu ilgalaikis turtas priskiriamas individualios veiklos turtui ne tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kurį įsigytas, nustatant jo įsigijimo išlaidas, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų, iš ilgalaikio turto įsigijimo dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atimama ta kainos dalis, atitinkanti to ilgalaikio turto sąlyginio nusidėvėjimo (amortizacijos) per laikotarpį nuo jo įsigijimo iki to mokestinio laikotarpio, kurį ilgalaikis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas, pradžios, sumą.

Svarbu

1. Vykdydami taksi individualią veiklą gyventojai, be kitų numatytų leidžiamų atskaitymų, leidžiamiems atskaitymams gali priskirti lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, jeigu lengvasis automobilis naudojamas teikiant transporto paslaugas.

2. Gyventojas, norintis leidžiamais atskaitymais pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, turi pagrįsti ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, o ir sunaudotų degalų kiekį individualios veiklos pajamų uždirbimui, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą.

Tam tikslui gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į:

- gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis, arba

- kontrolines (bazines) kuro sąnaudų normas pagal Automobilių kuro normų nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 (nuo 2015-11-06 šios įsakymo nuostatos negalioja).

Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu automobilis buvo priskirtas individualios veiklos turtui pagal pateiktą pranešimo FR0457 formą.

Individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu:

- ilgalaikis materialusis turtas buvo priskirtas individualios veiklos turtui pagal pateiktą pranešimo FR0457 formą;

- atsižvelgiant į to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimą individualiai veiklai) per mokestinį laikotarpį;

- neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams ar ne.

Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, nustatyta alternatyvi gyventojo individualios veiklos pajamoms tenkančių išlaidų pripažinimo leidžiamais atskaitymais tvarka: individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti sumą, kuri lygi 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Atimant minėtą, leidžiamais atskaitymais laikomą, sumą nėra reikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais. Ši alternatyvi leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens.

Gyventojas, pasirinkęs leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, neprivalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, be to neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamos išlaidos. Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus bei pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

 

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"