Kuriuos dokumentus, kur ir kada turi pateikti vėžėjas, norėdamas įregistruoti/išregistruoti taksometrą?

Atnaujinimo data: 2017-03-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.2] Taksi veikla
[1.11.21] Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka
Registracijos numeris   KD-7593

Taksometras registruojamas AVMI pagal vežėjo buveinės/veiklos vykdymo adresą. Dėl taksometrų registravimo galima kreiptis į bet kurią AVMI.

Gali būti registruojami tik galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintys taksometrai, atitinkantys Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo" ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Taksometrą AVMI įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti gali vežėjas ar jo įgaliotas asmuo. Už taksometro įregistravimą, perregistravimą, išregistravimą atsako vežėjas.

Vežėjas, įregistruodamas taksometrą AVMI, turi pateikti:

1. taksometro registracijos liudijimą,

2. galiojantį taksometro metrologinę patikrą patvirtinantį patikros sertifikatą,

3. taksometro įsigijimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo dokumentus, nuomos sutartį ir panašiai),

4. asmeniui išduotą įgaliojimą, jei taksometrą registruoja vežėjo įgaliotas asmuo.

Taksometrai turi būti įregistruojami ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo auksčiau nurodytų dokumentų pateikimo AVMI.

Taksometras turi būti išregistruojamas iš AVMI, jei neatitinka jam nustatytų reikalavimų arba yra likviduojamas ūkio subjektas – taksometro savininkas (jei taksometras neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojo registro). Taksometras per 3 mėnesius nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos turi būti išregistruojamas ūkio subjekto, kurio vardu jis užregistruotas AVMI.

Taksometrą įregistruojantis, perregistruojantis, išregistruojantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei jis vežėjo įgaliotas asmuo – papildomai atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Draudžiama naudoti taksometrą be Taksometro kasos operacijų žurnalo, taip pat kol taksometras AVMI neįregistruotas ar neperregistruotas (pasikeitus taksometro savininkui ar naudotojui).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-02-20 įsakymas Nr. VA-20 „DĖL TAKSOMETRO REGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE IR JO DOKUMENTŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 5-13 p.