« Grįžti

Ar pateiktos FR0457 formos duomenys gali būti tikslinami?

Atnaujinimo data: 2015-09-19
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.1] Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto...
Registracijos numeris   KD-7027

 

FR0457 ir FR0457P formos kiekvieną kartą teikiamos visiškai užpildytos, t. y. jose turi būti įrašomi duomenys apie visą formų pateikimo metu individualioje ir/arba kitoje ekonominėje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir apie turtą, kuris bus priskirtas individualiai ir/arba ekonominei veiklai nuo šių formų pateikimo, ir apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu, nuo mėnesio, kurį šios formos pateikiamos. Nuo 2015 m. teikiamose ir tikslinamose FR0457 ir FR0457P formose sumos nurodomos eurais.

Duomenys apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu (kai užpildytas FR0457 arba FR0457P formos 17 laukelis), pateikiami vieną kartą ir vėliau, teikiant FR0457 ir/arba FR0457P formas, nekartojami.

 Pirmą kartą teikiant antros versijos FR0457 ir FR0457P formas, turi būti nurodomas visas antros versijos FR0457 ir FR0457P formų pateikimo metu individualioje ir/arba ekonominėje veikloje naudojamas turtas, t. y. turi būti surašomi duomenys apie turtą, apie kurio naudojimą individualioje veikloje mokesčių administratoriui buvo pranešta naudojant pirmos versijos FR0457 formą ir/arba Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio materialiojo turto ar jo dalies priskyrimą savo ekonominei veiklai vykdyti formą FR0624.

FR0457 ir FR0457P pirmos ir antros versijų formų duomenys ir/arba duomenys, nurodyti Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio materialiojo turto ar jo dalies priskyrimą savo ekonominei veiklai vykdyti formoje FR0624, tikslinami pateikiant mokesčių administratoriui naujai ir pilnai užpildytas FR0457 ir FR0457P antros versijos formas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 372 „DĖL FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 39-41 p.