« Grįžti

Kuriais atvejais fiziniai asmenys turi AVMI pateikti pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formą?

Atnaujinimo data: 2015-10-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.1] Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto...
Registracijos numeris   KD-7023

 FR0457 forma gali būti pildoma ir pateikiama vykdomos individualios veiklos tikslais:

1. Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, išskyrus tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, turi VMI pateikti  FR0457 formą. Šią formą fizinis asmuo taip pat turi pateikti nustojęs individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, tokiu atveju šią formą reikia pateikti tą mėnesį, nuo kurio šio turto gyventojas nebelaiko individualios veiklos turtu.

2. Jeigu fizinis asmuo nustatyta tvarka nutraukia vykdomą individualią veiklą, papildomai FR0457 formos pateikti nereikia, laikoma, kad turtas, kuris buvo priskirtas individualiai veiklai, nebenaudojamas veikloje nuo veiklos nutraukimo dienos.

FR0457 forma gali būti pateikiama ne tik vykdomos individualios veiklos tikslais, bet ir fizinio asmens, vykdančio bet kokią ekonominę veiklą PVM tikslais (dėl PVM atskaitos):

1. Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, įsigijęs arba importavęs ilgalaikį materialųjį turtą, turi teisę visą ar jo dalį priskirti savo ekonominei veiklai vykdyti;

2. Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, turi teisę savo ekonominei veiklai vykdyti priskirti ir iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytą arba importuotą savo ilgalaikį materialųjį turtą ar jo dalį;

3. Apie įsigyto arba importuoto materialiojo turto ar jo dalies priskyrimą savo ekonominei veiklai vykdyti fizinis asmuo, PVM mokėtojas, turi pranešti AVMI.

Pateikus FR0457 formą individualios veiklos tikslais, papildomai jos teikti PVM tikslais nereikia ir atvirkščiai.

Pavyzdžiui, jeigu individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, ne PVM mokėtojas, pateikia FR0457 formą, joje nurodydamas, kad individualioje veikloje naudos ilgalaikį turtą, o vėliau įsiregistruoja PVM mokėtoju ir pageidauja tą turtą naudoti ir ekonominėje veikloje, FR0457 formos papildomai teikti nereikia. Įsiregistravęs PVM mokėtoju šis fizinis asmuo turės teisę atskaityti to savo PVM apmokestinamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto, kurį nurodė iki įsiregistravimo PVM mokėtoju pateiktoje FR0457 formoje, pirkimo (importo) PVM sumos dalį.

FR0457 formoje nurodyto turto įsigijimo ar kiti perėmimo dokumentai prie šios formos nepridedami. Jie pateikiami tik AVMI darbuotojui pareikalavus.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 372 „DĖL FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 5-9 p.