« Grįžti

Ilgalaikio turto, naudojamo individualioje veikloje, nusidėvėjimo apskaičiavimas

Atnaujinimo data: 2015-12-22
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-6636

 

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina su PVM, jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas, t. y. toks gyventojas turto nusidėvėjimą turi skaičiuoti nuo turto įsigijimo kainos su PVM.

Ilgalaikio turto, išskyrus žemę, įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka tai ilgalaikio turto grupei Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą ( išskyrus dokumente KD-6804 nustatytą atvejį). Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje.

Ilgalaikio turto, naudojamo individualioje veikloje, metinė nusidėvėjimo (amortizacijos) suma apskaičiuojama kaip ilgalaikio turto įsigijimo kainos ir nusidėvėjimo (amortizacijos) laiko (metais) santykis:

N = V : T

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina;

T – naudojimo laikas metais.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 18 str. 4-7 d.
LRS  LR Finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 " DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"