Kokia tvarka galima pripažinti individualios veiklos leidžiamais atskaitymais gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti patirtas išlaidas?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-6876

Leidžiamais atskaitymais laikomos gyventojo patirtos su individualios veiklos pajamomis susijusios įprastinės šiai veiklai išlaidos.

Individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti iš jų atimti:

faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais

arba

sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (neprivaloma turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų). Šis būdas netaikomas, kai pajamos (ar jų dalis) gaunamos iš darbdavio.

Nuo 2018-01-01 jeigu vykdoma kelių skirtingų rūšių individuali veikla, su tokios veiklos pajamų gavimu susiję leidžiami atskaitymai atimami bendrai iš visų rūšių individualios veiklos pajamų, t. y. gyventojas gali leidžiamus atskaitymus atimti iš visų gautų / uždirbtų individualios veiklos pajamų sumos. Todėl, jeigu gyventojas vykdo kelias skirtingų rūšių individualias veiklas, leidžiamais atskaitymais gali pasirinkti tik vieną leidžiamų atskaitymų būdą (faktiškai patirtų išlaidų arba sumą lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų).

2018 m. mokestiniu laikotarpiu su individualios žemės ūkio veiklos pajamų gavimu / uždirbimu susiję leidžiami atskaitymai gali būti atimami tik iš šios rūšies veiklos pajamų.

Kai individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą, tai leidžiamų atskaitymų suma negali viršyti per tą mokestinį laikotarpį gautų individualios veiklos pajamų.

Kai individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, tai jei gaunami mokestinio laikotarpio nuostoliai (iš individualios veiklos pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir leidžiamus atskaitymus), jų suma perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį.

2018 metų mokestinį laikotarpį gyventojai vykdantys individualią veiklą GPMĮ 181 nustatyta tvarka sukauptais mokestiniais nuostoliais gali dengti visų rūšių vykdomos individualios veiklos pajamas, išskyrus 2018 m. mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) apmokestinamąsias pajamas iš žemės ūkio veiklos, kurios šį 2018 metų mokestinį laikotarpį gali būti dengiamos tik ankstesniais nuostoliais iš šios veiklos.

Iki 2017-12-31 vykdant kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, iš skirtingų veiklos  rūšių susidarę mokestiniai nuostoliai gali būti dengiami tik tos rūšies veiklos, dėl kurios tie nuostoliai susidarė, pajamomis.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18 str. 12 d.