Kokia tvarka individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2016-12-27
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-6824

 

Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remonto (išskyrus pastraipoje „Svarbu" išdėstytą informaciją), išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos padarytos, tokia tvarka: individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu ilgalaikis materialusis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas atsižvelgiant į to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimą individualiai veiklai)  per mokestinį laikotarpį, neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams ar ne.

Svarbu: Jei atliekamas individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir patalpas bei lengvuosius automobilius, išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (arba) nuomojami) remontas, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba rekonstravimas, šio remonto arba rekonstravimo verte yra didinama remontuoto arba rekonstruoto individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina.

Pagal nuomos sutartį, kurioje nenumatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal panaudos sutartį ar kitais pagrindais, nesusijusiais su nuosavybės teisės perleidimu, individualioje veikloje naudojamo nenuosavo ilgalaikio materialiojo turto, ( išskyrus gyvenamuosius pastatus ir patalpas bei lengvuosius automobilius, išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (arba) nuomojami), remonto, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba rekonstravimo sąnaudos (kai turtas individualioje veikloje naudojamas ne 100 proc. – turto dalies priskyrimą individualiai veiklai atitinkanti tokių sąnaudų dalis) atskaitomos iš individualios veiklos pajamų lygiomis dalimis per sutartyje numatytą to turto naudojimo individualioje veikloje laikotarpį pradedant nuo kito mėnesio po remonto ar rekonstravimo darbų užbaigimo dienos, o tais atvejais, kai sudaryta neterminuota sutartis, – per Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 36 mėnesiai. Jeigu sutartis nutraukiama prieš terminą, likusi remonto arba rekonstravimo sąnaudų dalis, kuri dar nebuvo įtraukta į leidžiamus atskaitymus, negali būti atskaitoma iš individualios veiklos pajamų.

Pavyzdys:

Lietuvos nuolatinis gyventojas vykdo individualią veiklą, jos rūšis yra prekyba maisto ir ne maisto prekėmis. Gyventojas individualioje veikloje naudoja 100 procentų jam nuosavybės teise priklausantį komercinį pastatą, jį deklaruoja Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijoje FR0457. Pastato vertė, nuo kurios skaičiuojamas nusidėvėjimas yra 58 000 Eur. Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas minėto pastato nusidėvėjimo normatyvas 15 metų. Mėnesiui tenkanti pastato nusidėvėjimo suma: 58000 :180 mėnesių = 322 Eur. Pastatas pradėtas naudoti individualioje veikloje nuo 2016 metų kovo 1 dienos. Gyventojas 2016 metų rugpjūčio – spalio mėnesiais atliko pastato remontą, kuris pagerino pastato naudingąsias savybes, remontas užbaigtas 2016 metų spalio mėnesį, pastato remonto vertė 34 000 Eur., tai nuo 2016 metų lapkričio mėnesio 1 dienos pastato įsigijimo kaina, nuo kurios skaičiuosis pastato nusidėvėjimas bus 58 000–2578+34000=89422 Eur. Pastato nusidėvėjimas 2016 metais bus skaičiuojamas taip:

1. Nusidėvėjimo suma nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. lapkričio 1 d. – 58 000 :180 mėn. =322 x 8 mėn.=2578 Eur.

2. Nusidėvėjimo suma nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. 55422 (58 000 – 2578) +34 000 =89422 : 172 mėn.(180 mėn. – 8 mėn.) = 520 x 2 mėn. =1040  Eur.

Iš viso pastato nusidėvėjimo suma per 2016 metus bus 2578  +1040 =3618 Eur.

 
Teisės aktai
LRS  Finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d.įsakymas Nr. 303 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU ARBA UŽDIRBIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO