Kuri dalis turto, turimo jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, įsigijimo kainos priskiriama individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-1450

 

Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto įsigijimo išlaidos vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams nustatyta tvarka gali būti priskiriamos tik esant kito sutuoktinio sutikimui ši turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti kaip individualios veiklos turtu.

Nesant tokio sutikimo, vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams nustatyta tvarka gali būti priskiriama ne daugiau kaip 50 proc.  nustatyta tvarka apskaičiuotos tokio individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų sumos.  Kai parduodamas arba kitaip perleidžiamas vieno iš sutuoktinių individualioje veikloje naudotas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimas turtas, individualią veiklą vykdančiam (vykdžiusiam) gyventojui tenkanti šio turto įsigijimo kainos dalis mažinama  nustatyta tvarka iš gyventojo individualios veiklos pajamų atskaityta to turto įsigijimo išlaidų suma. Tuo atveju, kai individualią veiklą vykdantis (vykdęs) sutuoktinis parduoto ar kitu būdu perleisto sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turėto ilgalaikio turto nusidėvėjimą (amortizaciją) skaičiavo nuo visos šio turto įsigijimo kainos, leidžiamiems atskaitymams priskiriama to turto įsigijimo kainos dalis, kuri nebuvo atskaityta  nustatyta tvarka, laikantis nuostatos, kad visos pardavus ar kitaip perleidus minimą turtą gautos pajamos yra šį turtą individualioje veikloje naudojusio sutuoktinio pajamos. Ilgalaikio turto įsigijimo kaina visais atvejais atskaitoma tik iš pajamų, gautų pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn šį turtą.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18 str. 1 d.
LRS  LR Finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲGAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"