« Grįžti

Kuriais atvejais gyventojas, atimdamas individualios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas, turi teisę nustatyti trumpesnius nusidėvėjimo normatyvus?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-6804

 

Gyventojas turi teisę, atimdamas individualios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas, nesilaikyti Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1. įsigytas ilgalaikis turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios);

2. įsigytas turtas gyventojo individualioje veikloje bus naudojamas ne trumpiau kaip 36 mėnesius;

3. įsigytas ilgalaikis turtas yra priskirtinas Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai", „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)". Jeigu įsigytas ilgalaikis turtas priklauso grupėms „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)", „programinė įranga", „įsigytos teisės", nesilaikyti Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų galima tik tuo atveju, jeigu šis turtas būtinas kitam materialiajam turtui eksploatuoti.

Gyventojas deklaruodamas turtą kaip individualios veiklos turtą privalo nurodyti, ar bus naudojamasi aukščiau paminėtomis 3 išlygomis dėl Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų nesilaikymo. Jei individualios veiklos ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo išlaidos iš individualios veiklos pajamų pagal 3 paminėtas išlygas atimtos nesilaikant Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų, gyventojo individualioje veikloje buvo naudojamas trumpiau kaip 36 mėnesius, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus ar trečiųjų asmenų nusikalstamą veiklą, tai nuo individualios veiklos pajamų apskaičiuotas praėjusių mokestinių laikotarpių gyventojų pajamų mokestis perskaičiuojamas taikant Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Leidžiamiems atskaitymams priskiriama įsigijimo išlaidų dalis apskaičiuojama koreguojant tam mokestiniam laikotarpiui tenkančią įsigijimo išlaidų dalį, apskaičiuotą pagal nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, pagal mėnesių skaičių, kurį tas turtas buvo mokestiniu laikotarpiu faktiškai naudojamas individualioje veikloje.

ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVEJIMO ARBA AMORTIZACIJOS NORMATYVAI (METAIS).doc

Teisės aktai
LRS  LR Finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"