« Grįžti

Kurios išlaidos laikomos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais?

Atnaujinimo data: 2016-05-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-6800

Leidžiami atskaitymai - tai patirtos įprastinės ir būtinos veiklos išlaidos, susijusios su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis (uždirbtomis) individualios veiklos pajamomis.

Leidžiami atskaitymai

Komentaras

Perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidos

Prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidos priskiriamos gyventojo individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jeigu jos patirtos pajamoms gauti (uždirbti). Šios išlaidos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais.

Jeigu gyventojas iki veiklos įregistravimo įsigyja medžiagų, žaliavų, detalių ar kitų prekių, kurias vėliau parduoda vykdydamas individualią veiklą, o gautas pajamas priskiria individualios veiklos pajamoms, tai jis gali šių prekių įsigijimo kainą priskirti  leidžiamiems atskaitymams, jeigu turi reikalavimus atitinkančius prekių įsigijimo dokumentus.

Trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos

Iki individualios veiklos įregistravimo, taip pat ir įregistravus veiklą, įsigyto trumpalaikio turto (pvz., įrankių ir pan., kurių nudėvėjimas nėra skaičiuojamas), kuris naudojamas pradėtoje veikloje, įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos, jeigu tas turtas nebuvo (nebus) naudojamas asmeniniais tikslais.

Jei trumpalaikis turtas buvo (bus) naudojamas ir asmeniniais tikslais, tai tokio turto įsigijimo išlaidos, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, turėtų būti sumažintos ta dalimi (procentais), kuria turtas buvo (bus) naudojamas asmeniniais tikslais.

Ilgalaikio turto (IT) įsigijimo išlaidos (nusidėvėjimas)

 

Nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas ilgalaikiam turtui, kuris:

  • priklauso gyventojui nuosavybės teise ar įsigytas lizingu ir
  • naudojamas veikloje ilgiau kaip 1 metus, ir
  • jo kaina ne mažesnė už nusistatytąją, ir
  • turtas, nurodytas mokesčių administratoriui pateiktoje FR0457 formoje

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (išskyrus gyvenamųjų pastatų ir patalpų, lengvųjų automobilių) atimamos lygiomis dalimis per laikotarpį, ne trumpesnį negu Pelno mokesčio įstatymo  1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo normatyvas metais. Nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje.

Žemės įsigijimo išlaidos negali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina su  PVM, jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas, t. y. toks gyventojas turto nusidėvėjimą turi skaičiuoti nuo turto įsigijimo kainos su PVM.

Jeigu ilgalaikis turtas priskiriamas individualios veiklos turtui ne tą patį mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais), kurį įsigytas, nustatant to turto įsigijimo išlaidas, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų, turi būti skaičiuojamas sąlyginis nusidėvėjimas, t. y. ilgalaikio turto įsigijimo kaina turi būti sumažinta kainos dalimi, kuri atitinka to ilgalaikio turto sąlyginio nusidėvėjimo sumą. Sąlyginis nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po turto įsigijimo ir skaičiuojamas iki to mokestinio laikotarpio, kurį ilgalaikis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas, pradžios.

Veikloje naudojamo turto nuomos, eksploatavimo bei  remonto išlaidos

Individualioje veikloje naudojamo turto eksploatavimo ir remonto (paprasto) išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos pagal to turto faktinį naudojimą veikloje (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimą individualiai veiklai), neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kuri jų dalis) buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ar ne.

Šios išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį patiriamos.

Ilgalaikis turtas turi būti nurodytas formoje FR0457.

Jeigu individualios veiklos turtas buvo naudojamas ne visą mokestinį laikotarpį, tai leidžiamiems atskaitymams turto eksploatavimo ir remonto išlaidos priskiriamos nuo to mėnesio, kurį turtas pradėtas naudoti veikloje.

Samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, VSD ir PSD įmokos, privalomos rinkliavos

 

Nuo individualios veiklos pajamų gyventojo mokėtinos PSD ir VSD įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį gautos arba uždirbtos veiklos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos (GPMĮ 18 str. 11 d.), t. y. įmokos apskaičiuotos nuo 2016 metais gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų bus priskiriamos šio mokestinio laikotarpio (2016 m.) leidžiamiems atskaitymams, neatsižvelgiant į tai, kada jos bus sumokėtos.

Apdraustojo papildomai savo lėšomis  mokama pensijų įmoka, priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.

Gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla pagal pažymą, PSD ir VSD įmokas administruoja SODRA (konsultacijos telefonu 1883, išsami informacija SODROS tinklalapyje www.sodra.lt).

Kitos išlaidos

Degalų įsigijimo išlaidos: reikia pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, bet ir sunaudotų degalų kiekį veiklos pajamų uždirbimui, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą. Gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti veiklos naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. (Degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis). Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį sunaudotų degalų kiekį, neviršijantį normos.

Telefoninius pokalbius galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams ir tuo atveju, jeigu telefonas nebuvo deklaruotas FR0457 formoje.Telefono numerio priskyrimas ir naudojimas veikloje turėtų būti įformintas laisvos formos apskaitos dokumentu. Patirtų telefoninio ryšio paslaugų išlaidų dydis nustatomas pagal gyventojo nusistatytą dalį (procentais), atsižvelgiant į tai, kiek patirtos išlaidos susijusios su vykdoma veikla. Telefono pokalbių sąskaita faktūra turi būti išrašyta veiklą vykdančio gyventojo arba jo šeimos nario vardu (tuo atveju, kai veikloje gyventojas naudoja telefono numerį, išduotą šeimos nario vardu).Galima priskirti išankstinio apmokėjimo mobiliųjų telefonų  pokalbių kortelių įsigijimo išlaidas (SIM kortelės: LABAS, EŽYS, PILDYK ir t. t.), pagrįstas kasos aparato čekiais ir / arba sąskaitomis faktūromis.

Kompiuterinių programų įsigijimo išlaidas galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jei kompiuterinės programos kaip ilgalaikis turtas, naudojamas individualioje veikloje, yra nurodytas FR0457 formoje, o pats kompiuteris FR0457 formoje nenurodytas.

Kompiuterių programų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams tik tokiu atveju, jeigu šios programos įsigytos iš nepriklausomų asmenų ir nėra įsigytos iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose arba gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinė teritorija.

Kompiuterių programų susikūrimo išlaidos nepriskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams.

Interneto išlaidas galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jeigu pats kompiuteris FR0457 formoje ir nebuvo nurodytas.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18 str.
LRS  LR Finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"