« Grįžti

Kokie dokumentai įrodo skolų beviltiškumą ir mokesčių mokėtojo pastangas susigrąžinti tokias skolas ir kada šių dokumentų nereikalaujama?

Atnaujinimo data: 2015-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.3] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-7447

 

Priežastis, dėl kurios skola laikoma beviltiška

Dokumentai, įrodantys skolos beviltiškumą

Nereikalaujama turėti nurodytus dokumentus

Skolos neįmanoma susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos įtraukimo į pajamas, o jeigu pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą – praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų atsiradimo momento užfiksavimo mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose

 

Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis arba nutartis, kuriais patvirtinama mokesčio mokėtojo teisė susigrąžinti skolas.

Tais atvejais, kai byla tarp mokesčio mokėtojo ir jo skolininko buvo baigta nagrinėti ne Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybės teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) įsiteisėjęs sprendimas (arba kitoks dokumentas, kuriuo patvirtinama mokesčio mokėtojo teisė susigrąžinti skolas).

Jei vieno skolininko skolų, įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų mokesčio apskaitos dokumentuose, per vieną mokestinį laikotarpį suma neviršija 30 000 eurų (iki 2014-12-31-100 000 Lt )

Jeigu sprendimas yra vykdomas arba vykdytinas Lietuvos Respublikoje, – antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais.

Tais atvejais, kai teismo sprendimas yra vykdomas užsienyje, – oficialiai išduoti užsienio kompetentingų institucijų dokumentai, patvirtinantys sprendimo neįvykdymą arba įvykdymą iš dalies.

Jei vieno skolininko skolų, įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų mokesčio apskaitos dokumentuose, per vieną mokestinį laikotarpį suma neviršija 3000 eurų (iki 2014-12-31-10 000 Lt)

Dokumentai, kurie leidžia padaryti išvadą, kad atgauti skolų negalima ir kad mokesčio mokėtojas stengėsi skolas susigrąžinti: skolų suderinimo aktai (jei jie yra sudaryti), susitikimų su skolininku protokolai, įvairi vidinė mokesčio mokėtojo dokumentacija (finansinių tarnybų ataskaitos, informaciniai pranešimai ir kt.), taip pat išorinė dokumentacija (susirašinėjimo su skolininku įrodymai – registruoti laiškai, telegramos, fakso pranešimai, bankų, audito firmų ir kitų organizacijų rašytinė informacija, susijusi su skolininko finansinės būklės įvertinimu, skolų išieškojimo (tarpininkavimo susigrąžinant skolas) paslaugas teikiančių įmonių dokumentai, kur nurodoma apie pastangas atgauti skolas, ir kitokie dokumentai).

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

 

Skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu

 

Skolų beviltiškumą ir pastangas jas susigrąžinti įrodo dokumentai, kurie patvirtina skolininko mirties faktą, taip pat faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka šioms skoloms susigrąžinti, o tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu, – dokumentai, kurie patvirtina faktą, jog įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms sugrąžinti

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Jeigu skolininko mirties faktas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje – mirties liudijimas.

Jeigu skolininko mirties faktas yra įregistruotas užsienyje ir neturi būti įregistruotas Lietuvos Respublikoje, – iš užsienio valstybės institucijos gautas dokumentas, patvirtinantis skolininko mirties faktą.

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Jeigu nėra galimybės gauti skolininko mirties liudijimo, tai galima turėti kokį nors kitą dokumentą, kuriame turi būti oficialiai (teismo, notaro, civilinę metrikaciją tvarkančios arba kitokios valstybinės institucijos) nurodytas faktas, kad skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu.

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka skoloms susigrąžinti, turi patvirtinti dokumentai:

 

Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis arba nutartis; antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais.

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu, faktą, kad įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms sugrąžinti, turi patvirtinti dokumentai:

Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis arba nutartis; antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais.

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Būtini dokumentai, kuriuose turi būti oficialiai (teismo, notaro, civilinę metrikaciją tvarkančios arba kitokios valstybinės institucijos) nurodomas faktas, kas yra skolininko įpėdinis (arba įpėdiniai) ir teisių bei pareigų perėmėjas (arba perėmėjai).

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Skolininkas yra likviduotas

(skolos gali būti laikomos beviltiškomis tik tada, jeigu skolininkas yra likviduotas ir nėra visiškai atsiskaitęs. Jeigu skolininkas yra likviduotas, tačiau egzistuoja jo skolų (teisių ir pareigų) perėmėjas, tai skolos negali būti laikomos beviltiškomis)

 

Valstybės įmonės Registrų centras išduotas (ar iš jos duomenų bazės elektroniniu būdu gautas) dokumentas, įrodantis likviduoto asmens išregistravimą iš juridinių asmenų registro, o jeigu ūkio subjektas yra iš užsienio valstybės, – išregistravimo faktą patvirtinantis oficialiai (teismo, notaro arba kitokios valstybinės institucijos) išduotas dokumentas.

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Dokumentus, kurie patvirtina faktus, kad likviduotas skolininkas neturėjo pakankamai turto skoloms sugrąžinti:

Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis arba nutartis; antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais.

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Dokumentai, kuriuose oficialiai (teismo, notaro arba kitokios valstybės institucijos) yra patvirtinami faktai, kad skolininkas likviduotas ir nėra jo skolų (teisių, pareigų) perėmėjo.

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Skolininkas yra bankrutavęs

(Bankrutavusi įmonė – sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme arba užsienio valstybės asmuo ir yra bankrutavęs pagal užsienio valstybės įstatymus)

 

Įsiteisėjusi teismo nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto arba kreditorių susirinkimo nutarimą paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto arba dokumentą, įrodantį likviduotos dėl bankroto įmonės išregistravimą iš juridinių asmenų registro

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Kai įmonių bankroto procedūras reglamentuoja 1997 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas – įsiteisėjęs teismo sprendimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto arba kreditorių susirinkimo nutarimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto įsiteisėjęs teismo sprendimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto arba kreditorių susirinkimo nutarimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto

Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt).

Kai įmonių bankroto procedūras reglamentuoja 1992 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas – šio įstatymo nustatyti dokumentai, patvirtinantys likviduotos dėl bankroto įmonės išregistravimą iš juridinių asmenų registro.

 

Nuo 2012 m. rugsėjo 19 d. kai skolininkas yra bankrutavęs pagal užsienio valstybės įstatymus,- užsienio valstybėje išduotus tai patvirtinančius dokumentus. 

Nuo 2013 m. kovo 1 d. įsiteisėjusi teismo nutartis ar sprendimas baigti fizinio asmens bankroto bylą.Jei mokesčių administratorius tokius faktus gali patikrinti duomenų bazėse.

Jei vieno skolininko skola per mokestinį laikotarpį neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31-1 000 Lt)

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40 „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 15-20, 25-31 p.