Kurios išlaidos priskiriamos ribojamo dydžio leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2016-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.3] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-2150

Išlaidos, kurių priskyrimas leidžiamiems atskaitymams ribojamas:

Ribojamo dydžio leidžiami atskaitymai

Komentaras

Reklamos išlaidos

Reklamos išlaidos skirtos informacijai, susijusiai su nuolatinio Lietuvos gyventojo vykdoma individualia veikla ir skatinančia įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams.

Negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jei jos skirtos kontroliuojamuosius vienetus ir susijusius asmenis informuoti, taip pat išlaidos, susijusios su informacijos apie individualią veiklą skleidimu, kai atitinkamos veiklos reklamą draudžia įstatymas.

Stojamieji narių įnašai

bet ne daugiau kaip 0,2  proc. individualios veiklos pajamų, jei stojamieji įnašai, narių mokesčiai mokami vienetams, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams. 

Stojamieji narių įnašai ir narių mokesčiai leidžiamiems atskaitymams priskiriami neatsižvelgiant į nustatytą apribojimą (0,2 procento), jei mokami savivaldos organizacijoms, kuriose narystė pagal atitinkamą veiklą reglamentuojančius teisės aktus yra privaloma.

Komandiruočių išlaidos

 

Gyventojo ar jo samdomo darbuotojo nakvynės, kelionės, registravimosi dalyvauti konferencijoje, simpoziume, parodoje ar kitokiame renginyje, susijusiame su gyventojo veikla, išlaidos ir dienpinigių išlaidos, jeigu gyventojas savo ar samdomo darbuotojo išvykimą iš nuolatinės veiklos vykdymo vietos yra įforminęs atitinkamu aktu, kuriame nurodytas išvykimo tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir gyventojo numatomų apmokėti išlaidų rūšys.

Jeigu išvykimas susijęs ir su asmeniniais gyventojo ar jo samdomo darbuotojo tikslais, akte turi būti nurodyta ir pagrįsta, kuri dalis su išvykimu susijusių išlaidų priskirtina IV, ir tik ši dalis išlaidų gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams.

Dienpinigių išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 patvirtintomis Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėmis.

Palūkanos, jei kreditas paimtas individualios veiklos išlaidoms padengti

 

Mokamų palūkanų dalis, neviršijanti tokios paskolos rinkos kainos.

Palūkanos, mokamos už paskolą, paimtą kito nei gyvenamosios paskirties statinio statybai, kaupiamos ir individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos kaip to turto įsigijimo išlaidų dalis, jei, užbaigus statybos darbus, šis turtas naudojamas individualioje veikloje ir turtas, nurodytas mokesčių administratoriui pateiktoje FR0457 formoje.

Nutraukus individualią veiklą ar nustojus minėtą statinį naudoti veikloje, neatskaityta palūkanų dalis iš gyventojo apmokestinamųjų pajamų neatskaitoma.

Natūralios netekties nuostoliai

Faktiškai patirti natūralios netekties nuostoliai, neviršijantys 1 proc. gyventojo mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamų.

Šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių natūralios netekties nuostolių suma, neviršijanti 3 proc. individualios veiklos pajamų.

Reprezentacinės išlaidos

Ne daugiau kaip 50 proc. patirtų reprezentacinių išlaidų, kurios negali viršyti 2 proc. gyventojo individualios veiklos pajamų

Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos išlaidos, nustatytos PMĮ 22 str. 5 dalyje (medžioklės, žvejybos, golfo, plaukiojimo jachtomis, azartinių lošimų, stovyklavimo išlaidos).

Beviltiškos skolos

Skolos laikomos beviltiškomis, jeigu:

  • gyventojų pajamų mokesčio mokėtojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos įtraukimo į pajamas, o jeigu pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą – praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų atsiradimo momento užfiksavimo mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose, arba
  • skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, arba
  • skolininkas yra likviduotas, arba
  • skolininkas yra bankrutavęs.

Mokesčio mokėtojas turi įrodyti ne tik skolų beviltiškumą, bet ir savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti.

Skolos nelaikomos beviltiškomis, kai skolininkas ir kreditorius yra susiję asmenys.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18 str. 1 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲGAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"