« Grįžti

Kaip turi elgtis gyventojas, praradęs (pvz., gaisro metu) individualios veiklos dokumentus?

Atnaujinimo data: 2014-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Registracijos numeris   KD-7464

 

Gaisro metu praradus dokumentus būtina:

- gauti dokumentą, patvirtinantį faktą apie įvykusį gaisrą iš atitinkamos institucijos (policijos komisariato, priešgaisrinės apsaugos tarnybos);

- su dokumentu, patvirtinančiu, kad gyventojo vykdomos veiklos vietoje įvyko gaisras, gyventojas, kuris ir toliau numato vykdyti veiklą įsigijus verslo liudijimą ir/arba individualią veiklą pagal pažymą, kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją dėl naujo verslo liudijimo egzemplioriaus arba pažymos dublikato gavimo. Naujo verslo liudijimo aktualios versijos egzempliorius arba pažymos dublikatas išduodami pateikus laisvos formos prašymą, bei nurodžius priežastį dėl kurios šis dokumentas buvo prarastas. Naujas verslo liudijimas išduodamas per 1 darbo dieną nuo prašymo išduoti naują verslo liudijimą pateikimo dienos, gyventojas, gavęs verslo liudijimą elektroniniu paštu, gali pats atsispausdinti kitą verslo liudijimo egzempliorių; pažymos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje dienos. Pažymėtina, kad, prašymą pateikęs gyventojas apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, naują verslo liudijimą arba pažymos dublikatą gauna nedelsiant tą pačią dieną;

- gyventojai prarastus pajamų ir išlaidų žurnalus, prekių pirkimo–pardavimo kvitus turėtų įsigyti (atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės arba spaustuvėse atspausdintus kvitus ir/arba žurnalus nusipirkti blankų leidyklų parduotuvėse);

- jeigu gyventojas prarado prekių, žaliavų įsigijimo dokumentus, būtina juos atstatyti remiantis Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1022. Jeigu dingsta arba sugadinami apskaitos dokumentai, kurių atkurti Taisyklių 3-6 punktuose nustatyta tvarka neįmanoma, laikoma, kad jie neatkuriamai prarasti. Dokumentų praradimui įforminti surašomas neatkuriamai prarastų dokumentų aktas, kuriame nurodomas jo pavadinimas, ūkio subjekto, surašiusio šį aktą, pavadinimas ir kodas, akto numeris ir surašymo data, prarastų dokumentų pavadinimai, jų skaičius, jeigu jis žinomas, kurio kalendorinio laikotarpio dokumentai prarasti, dokumentų praradimo priežastis, asmens, kuris surašo ir turi teisę pasirašyti šį aktą, vardas, pavardė, parašas. Neatkuriamai prarastų dokumentų aktas pasirašomas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu prarastų dokumentų atkurti neįmanoma, nedelsiant turi būti atliekama inventorizacija ir įvertintas rastas turtas. Pagal inventorizacijos duomenis nustatoma turto vertė, o skolos ir įsipareigojimai atkuriami remiantis kitos sandorio šalies patvirtinimu;

- vietoje prarasto pajamų ir išlaidų žurnalo įsigijus naują žurnalą, būtina atstatyti įrašus apie pajamas ir išlaidas. Įrašai turi būti atkuriami remiantis aukščiau minėtų Taisyklių nuostatomis. Jeigu prarandami apskaitos registrai ir neatkuriamai prarandami apskaitos dokumentai, laikoma, kad neatkuriamai prarandami ir apskaitos registrai, kurie įrašomi į neatkuriamai prarastų dokumentų aktą, arba surašomas atskiras neatkuriamai prarastų dokumentų aktas.

Teisės aktai
LRS  BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 14 str.
LRS  LRV 2002-07-01 nutarimas Nr. 1022 „DĖL DINGUSIŲ, VISIŠKAI AR IŠ DALIES SUGADINTŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IR APSKAITOS REGISTRŲ ATKŪRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"