« Grįžti

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai 2013 metais

Atnaujinimo data: 2014-10-07
Ši informacija skelbiama:
[1.6.1] Gyventojų turto deklaravimo įstatymas
Registracijos numeris   KD-7868

 

I. 2012 m. spalio 17 d. įstatymu Nr. XI-2283 buvo pakeistas ir papildytas Gyventojų turto deklaravimo įstatymas. Pareiga deklaruoti turtą pagal šį įstatymą (taip pat ir pajamas − pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą) nustatyta tokioms naujoms gyventojų grupėms:

1. valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimos nariams,

2. valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių vadovams, jų pavaduotojams (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimos nariams,

3. strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų pavaduotojams ir jų šeimos nariams,

4. valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pavaduotojams ir jų šeimos nariams,

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimtiems Europos Komisijos nariams, Audito Rūmų nariams, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariams, Regionų komiteto nariams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariams, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnams ir jų šeimos nariams,

6. kandidatams į šias pareigas, taip pat ir į bet kurias kitas Gyventojų turto deklaravimo įstatyme išvardytas pareigas.

Tokias pareigas 2012 m. ėję gyventojai ir jų šeimų nariai 2012 m. metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas ir metines pajamų deklaracijas pateikti privalo iki 2013 m. gegužės 2 d.

II.  2013 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XII-156 (toliau – Įstatymas) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas (toliau – GTDĮ). Pakeistas GTDĮ 10 straipsnis „Deklaracijos duomenų paskelbimo tvarka". Šiame straipsnyje išvardytų pareigybių, kurias ataskaitinių metų gruodžio 31 d. ėjusių gyventojų ir jų šeimų narių, deklaracijų išrašų duomenys yra skelbiami „Valstybės žinių" specialiame priede, sąrašas pakeistas taip:

1. vietoje sąvokos „Ministro Pirmininko kanclerio" įrašyta sąvoka „Vyriausybės kanclerio", o vietoje „Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotojo" –  „Vyriausybės kanclerio pavaduotojo",

2. nebeliko Ministro Pirmininko tarnybos departamentų direktorių pareigybių,

3. sąvoką ,,Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos (departamentai, agentūros, tarnybos, inspekcijos)" pakeitė sąvoka  „Vyriausybės įstaigos".

Įstatymo įsigaliojimo data – 2013 m. gegužės 1 d. GTDĮ pakeitimas yra susijęs su 2013 m. sausio 17 d. priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 6, 13, 22, 24, 27, 28, 39, 40, 41, 44, 44 ¹, 45, 46 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymu (Žin., 2013, Nr. 11-497), kuriuo Ministro Pirmininko tarnyba keičiama į Vyriausybės kanceliariją.