« Grįžti

Kurie asmenys privalo deklaruoti turimą turtą?

Atnaujinimo data: 2018-06-27
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.1] Asmenys, privalantys deklaruoti turtą
Registracijos numeris   KD-8469

 

Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnį turimą turtą privalo deklaruoti:

1) valstybės politikai ir jų šeimos nariai;

2) kandidatai į valstybės politikus ir jų šeimos nariai;

3) Europos Parlamento nariai, išrinkti nuo Lietuvos Respublikоs  ir jų šeimos nariai;

4) kandidatai į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikоs  ir jų šeimos nariai;

5) valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, antstoliai ir jų šeimos nariai, notarai ir jų šeimos nariai;

6) Lietuvos Respublikоs teismų pirmininkai, teismų pirmininkų pavaduotojai, teismų skyrių pirmininkai, teisėjai ir jų šeimos nariai;

7) Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo šeimos nariai;

8) Seimo kontrolieriai ir jų šeimos nariai;

9) valstybės kontrolierius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai ir jų šeimos nariai;

10) moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius ir jo šeimos nariai;

11) vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo šeimos nariai;

12) prokurorai ir jų šeimos nariai;

13) Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės vado pavaduotojai ir jų šeimos nariai;

14) profesinės karo tarnybos karininkai ir jų šeimos nariai, žvalgybos pareigūnai ir jų šeimos nariai;

15) Lietuvos banko valdybos nariai ir jų šeimos nariai;

16) žurnalistų etikos inspektorius ir jo šeimos nariai;

17) Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikоs Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimos nariai;

18) Seimo, Respublikоs Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimos nariai;

19) akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimos nariai;

20) valstybės ir savivaldybės įmonių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai; 

21) viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;

Nuo 2018 metų deklaruoti turtą privalo mokymo įstaigų, ligoninių, poliklinikų, mokymo centrų, pensionatų, socialinės globos įstaigų ir kitų įstaigų, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, o steigėja ar dalininkė - valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojai bei jų šeimų nariai. Tokių viešųjų įstaigų vadovai bei jų šeimų nariai turtą deklaruoja jau keletą metų. 

22) asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimos nariai;

23) valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai ir jų šeimos nariai;

24) gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai;

25) gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kuriems pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą reikia deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas). Nuo 2014-01-01 neteko galios. 

26) GTDĮ 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą turtą turintys sulaukę 18 metų nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat sulaukę 18 metų ir vyresni asmenys, Lietuvos Respublikоs įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje.

27) asmenys, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 12 eurų; 

28) gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikоs paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą arba nuo 2018-09-01 finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, ir jų šeimos nariai;

29) kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų nariai, administracijų vadovai, administracijų vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai; 

30) viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai; 

31) valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;

Nuo 2018 metų  deklaruoti turtą privalo muziejų, teatrų, bibliotekų, socialinių paslaugų centrų, globos namų ir visų kitų biudžetinių įstaigų vadovai, vadovų pavaduotojai bei jų šeimų nariai. Tų įstaigų, kurių teisinė forma yra valstybės ar savivaldybės įstaiga, vadovams, jų pavaduotojams bei jų šeimų nariams pareiga deklaruoti turtą išlieka;

32) valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų padalinių vadovai, jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimos nariai;

Nuo 2018 metų deklaruoti turtą privalo biudžetinės įstaigos (kaip ir valstybės ar savivaldybės įstaigos) departamento, sudaryto iš skyrių, direktorius ir jo pavaduotojas bei jų šeimų nariai. Į įstaigos departamento sudėtį įeinančių skyrių vadovams, jų pavaduotojams ir šeimų nariams deklaruoti turtą nereikia.

Kai įstaigos struktūrą sudaro tik skyriai (su poskyriais, grupėmis bei kitokiais smulkesniais padaliniais ar be jų), tai tų skyrių vadovai (vedėjai) ir jų pavaduotojai bei jų šeimų nariai turės deklaruoti turtą;

33) nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai.

Nuo 2018 metų turtą deklaruoti privalo  Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 – 3 prieduose išvardytose įmonėse 2017 m. ėję vadovai ir jų šeimos nariai,  vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai.

34) valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai. Nuo 2018-01-01 neteko galios. Tačiau valstybės ir savivaldybės įmonių vadovams ir jų pavaduotojams bei jų šeimų nariams pareiga deklaruoti turtą išlieka pagal GTDĮ 2 str. 1 d. 19 punktą (kaip akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams, jų pavaduotojams ir šeimų nariams), nesvarbu, kokia akcijų dalis toje įmonėje priklauso valstybei ar savivaldybei.

35) Lietuvos Respublikоs Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai, Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai ir jų šeimos nariai;

36) kandidatai į pareigas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–23 ir 29–35 punktuose; 

37) politinės partijos nariai ir jų šeimos nariai, išskyrus asmenis, kurių politinės partijos nario mokestis per kalendorinius metus neviršija 360 eurų.

GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–23 ir 29–36 punktuose nurodyti asmenys privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–24, 27–35, 37 punktuose nurodytais šeimos nariais laikomi sutuoktiniai ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, kurie privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Kai metinę  turto deklaraciją teikia gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymą, gyventojų šeimos nariais laikomi asmenys, nurodyti šiame įstatyme.

Nepilnamečių šeimos narių turtą deklaruoja vienas iš tėvų (įtėvių).

 Asmenys, privalantys deklaruoti turtą, pagal GTĮ 2 str. 1 d. 31-35 punktus.

Teisės aktai
LRS  GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS 2 str. 1 d.