« Grįžti

Kurio ataskaitinio laikotarpio turimą turtą privalo deklaruoti gyventojai, pageidaujantys gauti paramą, finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, asmenys, ketinantys suteikti auką politinės kampanijos dalyviui, politinės partijos nariai, mokantys politinės partijos nario mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-06-27
Registracijos numeris   KD-95

 

1. Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą (kurie Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos gavimo), ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti turimą turtą ir visas gautas pajamas, savivaldybei pareikalavus, iki prašymo skirti piniginę socialinę paramą;

Šie gyventojai kaip ataskaitinį laikotarpį turi nurodyti 12 paskutinių mėnesių, ėjusių prieš tą mėnesį, kurį ketinama paduoti prašymus skirti piniginę socialinę paramą. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga turi būti nurodoma paskutinė diena mėnesio, ėjusio prieš tą mėnesį, kurį ketinama paduoti prašymą skirti piniginę socialinę paramą;

2. Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytais atvejais privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gruodžio 31 dieną turimą turtą, įskaitant kalendoriniais metais gautas pajamas.

3. Gyventojai, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariai turtą deklaruoti privalo Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatytais atvejais. Finansinę paskatą gauti pageidaujantys gyventojai ir jų šeimų nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo, gruodžio 31 dieną turimą turtą.

Finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gauti pageidaujantiems gyventojams ir jų  šeimos nariams gautų pajamų turto deklaracijoje deklaruoti nereikia. Tačiau turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija.

4. Gyventojai, nuo 2014 m. spalio 18 d. aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariai, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 12 eurų (toliau – gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui), privalo deklaruoti:

4.1. paskutinių praėjusių kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais auka teikiama, gruodžio 31 d. turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama po gegužės 1 dienos,

4.2. užpraeitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos.

5. Politinės partijos nariai, kurių politinės partijos nario mokestis per 2015 m. ar vėlesnius kalendorinius metus yra didesnis nei 360 eurų, ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų (einančių prieš metus, kuriais toks mokestis buvo sumokėtas) gruodžio 31 d. turimą turtą (įskaitant gautas pajamas).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA - 13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"