Koks turtas deklaruojamas deklaracijos FR0001L priede?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-90

FR0001L priede  gyventojas privalo deklaruoti visas didesnes nei 1500 eurų lėšas (5 tūkst. litų iki 2014-12-31), ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėtas tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių bankuose ir ne bankuose, įskaitant ataskaitinių metų (laikotarpio) pabaigoje tebeturimas pasiskolintas pinigines lėšas ir individualios įmonės savininko į savo įmonę įneštas ir neatsiimtas pinigines lėšas.

GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodyti gyventojai FR0001L priede privalo deklaruoti tik ne Lietuvos bankuose turimas lėšas (t. y. visas užsienyje turimas lėšas (tiek bankuose, tiek ne bankuose) ir Lietuvoje ne bankuose turimas lėšas, kurių bendra suma yra didesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31). 

Kai gyventojo ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėta visų lėšų suma yra mažesnė ar lygi 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31), tai jis neprivalo užpildyti FR0001L priedo. 

Kai vieno iš sutuoktinių piniginių lėšų suma yra didesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31), o kito – mažesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31), tai prie teikiamos šeimos deklaracijos pridedamame FR0001L priede turi būti nurodyta tik to sutuoktinio lėšų suma, kuri yra didesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų) (pavyzdžiui, vienas sutuoktinis turi 1738 eurų (6 tūkst. litų), o kitas – 434 eurų (1,5 tūkst. litų), tai deklaracijoje turi būti nurodytos tik 1738 eurų (6 tūkst. litų) turinčio sutuoktinio piniginės lėšos).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA-13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" V d. 51-53 p.