« Grįžti

Kurie gyventojai privalo pildyti deklaracijos FR0001P priedą?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-98

 

FR0001P priedą turi užpildyti tik gyventojai, pageidaujantys gauti:

  • piniginę socialinę paramą (įskaitant ir jų šeimų narius),
  • paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (įskaitant ir jų šeimų narius),
  • aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (įskaitant ir jų šeimų narius),
  • politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų (iki 2014-12-31 – 1 200 litų) politinės partijos nario mokestį (įskaitant ir jų šeimų narius).

Pagal MAĮ 77 straipsnį gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (įskaitant ir jų šeimų narius), taip pat politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, ir jų šeimų nariai FR0001P priedo neprivalo užpildyti, jeigu jie ataskaitinių metų pajamas pagal GPMĮ yra deklaravę metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje. 

DEKLARUOTINOS PAJAMOS FR0001P priede:

Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimų nariai FR0001P priede turi deklaruoti per deklaracijoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį visų rūšių visas gautas pajamas, neatėmę sumokėtų (išskaičiuotų) mokesčių (įmokų), taip pat sumokėtų mokesčių (įmokų) ir faktiškai gautų pajamų sumas.

Gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį 360 eurų politinės partijos nario mokestį, ir jų šeimų nariai FR0001P priede turi deklaruoti per deklaracijoje nurodytus ataskaitinius metus visų rūšių visas gautas pajamas, neatėmę sumokėtų (išskaičiuotų) mokesčių (įmokų), taip pat sumokėto pajamų mokesčio sumas.

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir jų šeimų nariai turi deklaruoti ataskaitiniais metais visas gautas pajamas, neatėmę sumokėtų (išskaičiuotų) mokesčių (įmokų), taip pat sumokėtų mokesčių (įmokų) ir faktiškai gautų pajamų sumas (nuo 2015-01-01)..

Pajamos, gautos verčiantis individualia veikla (pagal verslo liudijimą ar ją įregistravus), deklaruojamos visos, neatėmus su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų ir/ar mokestinių nuostolių, o pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos turtą ir individualios veiklos turtui priskirtą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, realizuotas išvestines finansines priemones – neatėmus turto (daikto) įsigijimo kainos ir su šio turto (daikto) pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimu teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimų.

Jei privalantis užpildyti FR0001P priedą, per deklaracijoje nurodytus ataskaitinius metus (ataskaitinį laikotarpį) negavo jokių pajamų, tai turi būti užpildomi tik FR0001P priedo atitinkamos eilutės (atitinkamų eilučių) P2, P3 ir P4 laukeliai.

Pajamų rūšių kodai

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA-13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" VIII d. 99 - 101 p.