« Grįžti

Ar yra galimybė teikti SAF-T rinkmeną dalimis ir kokiu būdu?

Atnaujinimo data: 2019-03-20
Registracijos numeris   KD-8638

Ūkio subjektai SAF-T rinkmeną, parengtą pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, turi pateikti skaidytą laikotarpiais, ne ilgesniais nei ataskaitiniai metai. Taip pat ūkio subjektai gali pateikti SAF-T rinkmeną, skaidytą trumpesniais nei ataskaitiniai metai laikotarpiais (ne trumpesniais nei mėnuo) ir / arba „loginėmis" dalimis pagal teikiamų duomenų pobūdį, ir /arba ūkio subjekto padalinius / informacines sistemas, ir / arba dalimis, ir / arba suarchyvuotą bei pateiktą ZIP formatu. ZIP archyvo faile gali būti patalpintas tik vienas XML failas. Teikiamas techniškai neskaidytas į archyvo dalis ZIP failas. Taip pat labai didelės apimties XML failams pateikti bus galima papildoma priemonė – ūkio subjekto lokaliame kompiuteryje veikianti programinė įranga File Transfer PĮ, kuri užtikrins didelių rinkmenų/jos dalių techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T posistemį. Detalus SAF-T rinkmenos skaidymo galimybių aprašymas pateiktas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, paskelbtoje VMI internetinėje svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/saf-t.

Maksimalus vienos SAF-T rinkmenos / rinkmenos dalies dydis, keliant ją į i.SAF-T posistemį rankiniu būdu, yra 100 megabaitų (failui viršijus 100 megabaitų, rinkmena gali būti suglaudinama .zip formatu). Keliant SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį naudojantis programine įranga, kuri užtikrina didelių rinkmenų techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T (File Transfer PĮ), maksimalus rinkmenos / rinkmenos dalies dydis yra 2TB.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
LRS  Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas