« Grįžti

DĖL PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PASKYRIMO 2019 METAIS

Atnaujinimo data: 2019-02-15
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1E) RM-5353

 

Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) tam tikra pajamų mokesčio dalimi gali paremti pasirinktą asmenį, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintį teisę gauti paramą, ir (ar) politinę partiją. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį, konkretų meno kūrėją ar pasirinktą politinę partiją.

Ar yra naujovių?

Nauja yra tai, kad šiais metais gyventojai gali paskirti iki 1 procento pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1325 buvo numatyta papildoma galimybė gyventojams prisidėti prie profesinių sąjungų bei profesinių sąjungų susivienijimų stiprinimo, skiriant jiems finansinę paramą – 1 procentą gyventojų pajamų mokesčio.

2 procentai (ar 2 procentų dalis) pajamų mokesčio gali būti skiriami kitiems paramos gavėjams (ne profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams). 

Kam ir kokias pajamų mokesčio dalis galima paskirti?

Šiais metais gyventojai nuo 2018 m. gautų apmokestinamų pajamų gali paskirti tokias mokėtino pajamų mokesčio dalis:

 • iki 2 procentų — šiems paramos gavėjams:
 •  Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir (ar)
 • meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;
 • iki 1 procento — politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;
 • iki 1 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį?

Šiuo tikslu reikia užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-99). Tinkamai užpildytas Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 2 dienos.

Skiriant pajamų mokesčio dalį, užpildomi Prašymo (FR0512 formos 4 versija) E1-E5 laukeliai, 6S ir (ar) 7S, ir (ar) 9S laukelis (laukeliai) užpildomi, atsižvelgiant į tai, kam yra skiriama pajamų mokesčio dalis, o E1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio dalies gavėjo tipas:

 • skaitmuo 1 — kai pajamų mokesčio dalis (iki 1 procento) skiriama politinei partijai (politinėms partijoms);
 • skaitmuo 2 —- kai pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) skiriama paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus);
 • skaitmuo 3 — kai pajamų mokesčio dalis (iki 1 procento) skiriama profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

Svarbu: Metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki 2019 m. gegužės 2 d. turi pateikti 2018 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą). Jos nepateikus arba pateikus pavėluotai, paskirta pajamų mokesčio dalis nepervedama.

Asmenys, nuolatiniais Lietuvos gyventojais tapę dėl per dvejus vienas paskui kitus einančius kalendorinius metus Lietuvoje išbūtų 280 dienų skaičiaus, tų kalendorinių metų, kuriais jie atvyko į Lietuvą, Metinę pajamų deklaraciją privalo pateikti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos.

Ar reikia patikslinti pateiktą Prašymą, kuriuo profesinei sąjungai jau buvo paskirta pajamų mokesčio dalis (2 procentai ar mažesnė dalis)?

Siekiant šiemet paremti profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, būtina patikslinti 2018 m. ar anksčiau pateiktą Prašymą, kuriame buvo įrašyti profesinei sąjungai ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimui skiriami 2 procentai (ar mažesnė dalis) pajamų mokesčio, apskaičiuoto nuo 2019 m. ir vėlesniais metais gautų pajamų.

Paremti profesines sąjungas ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimus pageidaujantys gyventojai turi patikslinti, t. y. pateikti naują Prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodę jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 1 procento (ar mažesnė) pajamų mokesčio dalis.

Pavyzdžiai

1) 2018 m. ar ankstesniais metais pateiktame Prašyme gyventojas nurodė, kad pajamų mokesčio dalį (2 procentus ar kitokią dalį i) iki 2020 m. skiria tik profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui. Gyventojas pageidauja paremti profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, todėl jis turi pateikti naują Prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodęs jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 1 procento (ar mažesnė) pajamų mokesčio dalis.

2) 2018 m. ar ankstesniais metais pateiktame Prašyme gyventojas nurodė, kad iki 2019 m. (įskaitytinai) 2 procentus pajamų mokesčio skiria taip: 1 procentą — profesinei sąjungai ir 1 procentą — ikimokyklinio ugdymo įstaigai. Gyventojas pageidauja, kad profesinei sąjungai būtų pervestas 1 procentas pajamų mokesčio, o ikimokyklinę įstaigą ketina paremti visa galima apimtimi (2 procentais pajamų mokesčio), todėl jis pateikia naują Prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodęs jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriamas 1 procentas pajamų mokesčio, o ikimokyklinei įstaigai – 2 procentai pajamų mokesčio.   

Pranešame, kad pagal 2018 m. ar anksčiau pateiktus ir šiemet nepatikslintus Prašymus, kuriais iki 2 procentų pajamų mokesčio nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamų skiriama ir profesinėms sąjungoms (profesinių sąjungų susivienijimams), ir kitiems paramos gavėjams,  Prašyme nurodyta pajamų mokesčio dalis 2019 m. bus pervedama tik kitiems nei profesinės sąjungos (profesinių sąjungų susivienijimai) paramos gavėjams.

Ar šiais metais galima paskirti pajamų mokesčio dalį keleriems ateinantiems metams?

Teikiamais Prašymais galima paskirti pajamų mokesčio dalį ne tik nuo 2018 m. gautų pajamų, bet ir nuo 2019 m., 2020, 2021, 2022 m. gautinų pajamų, apmokestinamų pajamų mokesčiu, Prašymo E5 laukelyje įrašant paskutinius metus, už kuriuos skiriama pajamų mokesčio dalis. Įrašomi metai negali būti vėlesni nei 2022 metai. Nurodžius 2022 m., paskirtos pajamų mokesčio dalys, neviršijančios Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 34 straipsnyje nustatytų dydžių, būtų pervesta ne tik nuo 2018 m., bet ir nuo 2019-2022 m. gautų pajamų.

Ar vėlesniais metais pervedami pajamų mokesčio dydžiai išliks tokie patys?

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1705 pervestini pajamų mokesčio dalių dydžiai jau buvo pakeisti.

Pagal gyventojų pateiktus Prašymus 2020 m. ir vėlesniais metais gali būti pervedama:

 • iki 1,2 procentų pajamų mokesčio — paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą;
 • iki 0,6 procento — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;
 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Ar vėliau gyventojams nereikės tikslinti Prašymų vien dėl sumažėjusios pervedamos pajamų mokesčio dalies, jeigu 2019 m. pateiktame Prašyme bus įrašyti 2 procentai pajamų mokesčio, paramos gavėjams pervestini ne tik šiais metais, bet ir 2020 metais?

Vien dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių Prašymų tikslinti nereikės. 2020 m. ir vėlesniais metais bus pervedama:

1,2 procento pajamų mokesčio — paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo  paskirti 2 procentai pajamų mokesčio;

0,6 procento pajamų mokesčio — politinėms partijoms, atitinkančioms nustatytus minėtus kriterijus, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio;

0,6 procento pajamų mokesčio —- profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio.

Jeigu Prašyme nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias Prašyme nurodytas proporcijas.

Pavyzdys

2018 m. pateiktu Prašymu 2 procentus pajamų mokesčio, mokėtino nuo 2017, 2018, 2019 m. gautų pajamų, gyventojas paskyrė: 1 procentą – mokymo įstaigai ir 1 procentą – ikimokyklinio ugdymo įstaigai. Kiekvienai nurodytai įstaigai 2020 m. bus pervesta po 0,6 procento pajamų mokesčio, mokėtino nuo šio gyventojo 2019 m. gautų pajamų.

Ar galima paremti kelis paramos gavėjus?

Prašyme galima nurodyti:

 • skiriant iki 2 procentų pajamų mokesčio — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 2 procentai;
 • skiriant iki 1 procento  politinei partijai — daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė  nei 1 procentas;
 • skiriant iki 1 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) — daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1 procentas.

Kur skelbiami paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys?

Paramos gavėjų (t. y. paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir meno kūrėjų), taip pat ir politinių partijų duomenys skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1).

Kaip pateikti Prašymą?

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS), įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui, atsiųsti paštu (išskyrus siuntimą elektroniniu paštu).

Taikomos priemonės, padedančios identifikuoti Prašymą teikiantį asmenį, t. y.:

1) gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį, Prašymą teikiantis tiesiogiai VMI darbuotojui, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą;

2) kai Prašymą tiesiogiai VMI darbuotojui teikia gyventojo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui (visiems atstovaujamiems gyventojams), pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį;

3) kai Prašymus gyventojų atstovas siunčia paštu, prie jų turi būti pridėti notaro išduoti įgaliojimai, patvirtinantys atstovavimą gyventojams.

Prašymai paštu siunčiami VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

        Svarbu: Prašymus gyventojai gali pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Todėl pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui Prašymai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio Prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai (įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti įgaliojimai).

Atstovavimą patvirtinantys dokumentai, teikiant Prašymus, yra būtini, siekiant identifikuoti Prašymus teikiančius asmenis, nes yra pasitaikę neteisėtų duomenų tvarkymo atvejų, kai gyventojų Prašymai buvo pateikti pastariesiems to nežinant. Už dokumentų suklastojimą ir disponavimą suklastotais dokumentais Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

Rekomenduojama Prašymus pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu: https://deklaravimas.vmi.lt/), nes šis pateikimo būdas yra ne tik paprasčiausias, bet ir saugiausias. Taip pat siūlome pasinaudoti galimybe ir skirti ilgalaikę (iki 5 metų) paramą. Pakeitus sprendimą remti pasirinktą pajamų mokesčio dalies gavėją, teikiamas patikslintas Prašymas.

Teisės departamento direktorė

 

                                                                    Rasa Virvilienė