DĖL PRIVALOMŲ AUTOMATINIŲ APMOKESTINIMO SRITIES INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU PRANEŠTINAIS TARPVALSTYBINIAIS SUSITARIMAIS, MAINŲ ĮGYVENDINIMO IR PRANEŠTINUS TARPVALSTYBINIUS SUSITARIMUS IDENTIFIKUOJANČIŲ POŽYMIŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Atnaujinimo data: 2019-12-23
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   Nr. (32.42-31-1E) RM-37882.

           Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-109 patvirtintos „Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklės" (toliau ‒ Taisyklės).

Taisyklės priimtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 25, 401, 87, 108, 118, 145, 148, 156, 158 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 612 straipsniu įstatymu Nr. XIII-2352 ir įgyvendinant 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą (ES) 2018/822, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų.

Taisyklės nustato privalomo informacijos atskleidimo tvarką, pagal kurią tarpininkai (mokesčių konsultantai ar kiti subjektai, kurie rengia praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, siūlo jį rinkoje, organizuoja jo įgyvendinimą, pateikia jį įgyvendinti arba jį administruoja) teikia informaciją mokesčių administratoriams apie potencialius mokesčių vengimo susitarimus, turinčius tarpvalstybiškumo požymių. Tam tikrais atvejais, kai tarpininko nėra, pavyzdžiui, jei mokesčių mokėtojas pats rengia ir įgyvendina praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, ar kai tarpininkas praneša apie naudojimąsi teise būti atleistam nuo prievolės pateikti informaciją, prievolė pranešti tenka kitam tarpininkui, o kai tokio tarpininko nėra, suinteresuotam mokesčių mokėtojui, tam, kad mokesčių administratoriai neprarastų galimybės gauti informacijos apie su mokesčiais susijusius susitarimus, kurie gali būti susiję su agresyviu mokesčių planavimu. Taisyklėse įtvirtinta prevencinė ir paramos auditui (kontrolės) priemonė, leis greičiau atsekti painių sandorių naudos gavėjus ir imtis atitinkamų nacionaliniu lygiu numatytų kovos su mokesčių vengimu priemonių. Nustatytomis taisyklėmis taip pat siekiama atgrasyti kurti mokesčių vengimo schemas ir jomis naudotis.

Praneštini tarpvalstybiniai susitarimai apibrėžti Taisyklėse išdėstytais sandorių ar veiklos požymiais, iš kurių galima spręsti, kad sandoris galimai yra mokesčių vengimo schemos dalis. Šia informacija valstybių narių mokesčių administratoriai keisis automatiškai. Informacijos mainai tarp mokesčių administracijų svarbūs tuo, kad suteikia galimybę gauti reikiamos informacijos ir imtis veiksmų, nustačius, kad taikoma agresyvi mokesčių praktika. Tokiu būdu būtų didinamas mokestinis skaidrumas ir iš anksto apsisaugoma nuo mokesčių vengimo.

Šios Taisyklės įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Teisės departamento vyresnioji patarėja                                                                                   Alina Gaudutytė