Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 metų

Atnaujinimo data: 2019-12-23
Ši informacija skelbiama:
[1.13.0] 2020 metais
Registracijos numeris   KD-9043

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2019 m. gruodžio 12 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau — Įstatymas Nr. XIII-2649).

Įstatymu Nr. XIII-2649 pakeistos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau — GPMĮ) nuostatos dėl 2020 m. ir vėlesniais metais taikytino progresyvaus pajamų mokesčio tarifo ir neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau — NPD) taikymo.

1. Dėl GPMĮ nuostatų taikymo 2020 metais:

1.1. Gyventojo pajamos iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus: ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis gautos pajamos, mažųjų bendrijų (toliau — MB) vadovų (ne MB narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo MB veiklą gautos pajamos apmokestinamos taip:

1) metinė pajamų dalis, neviršijanti 84 vidutinių šalies darbo užmokesčių (toliau — VDU) dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau — VSD įmokos) bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą;

2) metinė pajamų dalis, viršijanti 84 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2020 m. VSD įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 32 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Taigi tokių pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU sumą, keičiamas 2020 m. taikytinas pajamų mokesčio tarifas: 2019 m. buvęs 27 procentų mokesčio tarifas pakeičiamas į 32 procentų. Riba, kurią viršijus, taikomas 32 procentų pajamų mokesčio tarifas, yra 84 VDU.

1.2. Maksimalus mėnesio NPD 2020 m. — 350 Eur, numatytas gyventojams, kurių pajamos iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (toliau — pajamos iš darbo santykių) neviršys 2020 m. sausio 1 d. galiojančios minimalios algos dydžio (toliau — MMA).

2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", kuriuo patvirtintas MMA dydis — 607 Eur (2019 m. buvo 555 Eur).

Taigi 350 Eur mėnesio NPD 2020 m. bus taikomas gyventojams, kurių mėnesio pajamos iš darbo santykių neviršys 607 Eur. Kitiems gyventojams taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 350 Eur — 0,17 x (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių — 607 Eur).


Mėnesio pajamoms iš darbo santykių pasiekus 2 666 Eur (neatėmus mokesčių) ribą, mėnesio NPD netaikomas (2019 m. nebetaikomas, pasiekus 2 555 Eur ribą).

1.3. Individualūs mėnesio NPD nustatyti:

1.3.1. asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD — 645 Eur;

1.3.2. asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD — 600 Eur.

1.4. Maksimalus metinis NPD 2020 m. — 4 200 Eur yra nustatytas gyventojams, kurių pajamos iš darbo santykių neviršys 2020 m. sausio 1 d. galiojančios 12 MMA dydžių sumos (7 284  Eur).

Kitiems gyventojams taikytinas metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Metinis NPD = 4 200 Eur — 0,17 x (gyventojo metinės pajamos — 7 284 Eur).


Metinėms apmokestinamosioms gyventojo pajamoms (neįskaičiuojant pajamų, išvardytų GPMĮ 20 str. 7 d.) pasiekus 31 990 Eur ribą, metinis NPD netaikomas (apskaičiuotas pagal formulę, yra lygus 0).

2. Dėl GPMĮ nuostatų taikymo 2021 m. ir vėlesniais metais:

2.1. Gyventojo pajamos iš darbo santykių (išskyrus: ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis gautos pajamos, MB vadovų (ne MB narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo MB veiklą gautos pajamos apmokestinamos taip:

1) metinė pajamų dalis, neviršijanti 60 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2021 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą;

2) metinė pajamų dalis, viršijanti 60 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2021 m. VSD įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 32 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Taigi keičiamas tokių pajamų daliai, viršijančiai 60 VDU sumą, 2021 m. taikytinas pajamų mokesčio tarifas: 27 procentų mokesčio tarifas pakeičiamas į 32 procentų. Riba, kurią viršijus, taikomas 32 procentų pajamų mokesčio tarifas, yra 60 VDU suma.

Tokių pajamų apmokestinimo tvarka 2022 m. ir vėlesniais metais išlieka tokia pati kaip 2021 metais: metinė pajamų dalis, neviršijanti 60 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų einamųjų metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą, o viršijančioji dalis — taikant 32 procentų pajamų mokesčio tarifą.

2.2. Maksimalus mėnesio NPD 2021 m. ir vėlesniais metais — 400 Eur, numatytas gyventojams, kurių pajamos iš darbo santykių neviršys einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. galiosiančios MMA. Kitiems gyventojams taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 400 Eur — 0,18 x (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių — einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. galiosiančios MMA 1 dydis).

 

2.3. Individualūs mėnesio NPD, 2021 m. ir vėlesniais metais taikytini riboto darbingumo asmenims, numatyti tokie patys kaip 2020 m., t. y. 600 Eur ir 645 Eur.

2.4. Maksimalus metinis NPD 2021 m. ir vėlesniais metais — 4 800 Eur yra numatytas gyventojams, kurių pajamos iš darbo santykių neviršys 12 MMA, galiosiančios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., dydžių sumos.

Kitiems gyventojams taikytinas metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Metinis NPD = 4 800 Eur — 0,18 x (gyventojo metinės pajamos — 12 MMA, galiosiančios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., dydžių).

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2019 m. gruodžio 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau — Įstatymas Nr. XIII-2692).

Įstatymu Nr. XIII-2692 pakeistos šios Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau — GPMĮ) nuostatos:

  1. papildyta GPMĮ 34 straipsnio 1 dalis, kurioje įtvirtinama mokesčio administratoriaus pareiga padėti į Valstybinę mokesčių inspekciją atvykusiems gyventojams užpildyti deklaracijas, o pageidaujantiems paremti pasirinktus paramos gavėjus ir (ar) politines partijas — prašymus pervesti dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, arba dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos.
  2. GPMĮ 35 straipsnis „Mokesčio mokėtojo pareigos" išdėstytas nauja redakcija. Pripažįstama netekusia galios šio straipsnio 3 dalis, nustatanti nuolatinių ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų pareigą darbdaviams ir kitiems mokestį išskaičiuojantiems asmenims nurodyti savivaldybę, kurioje gyventojai turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą ar gyvenamąją vietą Lietuvoje praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną.

Įstatymo Nr. XIII-2692 nuostatos įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.