Kaip fizinis asmuo gali tapti EDS naudotoju ir kokiu būdu galima sudaryti EDS naudotojo sutartį?

Atnaujinimo data: 2019-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3.1.1] Fiziniai asmenys
Registracijos numeris   KD-131

Norint tapti EDS vartotoju, reikia sudaryti Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartį.

Sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais:

1. elektroniniu būdu;

2. automatiškai, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) turimus duomenis;

3. raštu.

Elektroniniu būdu sutartis gali būti sudaroma:

1. su mokesčių mokėtoju (fiziniu asmeniu):

1.1. kai jis yra identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos naudotojas ir mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį. Autentifikavimo paslaugų teikėjų, su kuriais mokesčių administratorius yra pasirašęs duomenų teikimo sutartis, sąrašas skelbiamas EDS interneto svetainėje;

1.2. kai jam yra suteiktos prisijungimo prie VMI IS priemonės.

Mokesčių mokėtojas laikomas sudaręs sutartį:

1. elektroniniu būdu:

1.1. kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) prisijungia prie EDS ir, susipažinęs su sutartimi, patvirtina sutikimą laikytis jos sąlygų;

2. raštu, kai sutartis pasirašyta mokesčių mokėtojo (ar jo įgalioto asmens) ir mokesčių administratoriaus vadovo (ar jo įgalioto asmens).

Raštu sudaromų sutarčių projektai yra skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

Raštu sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma bet kurioje apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI).

Sudarant sutartį raštu:

1. turi būti nurodyti mokesčių mokėtojo rekvizitai (vardas, pavardė (pavadinimas), identifikacinis numeris (kodas), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas);

2. sutartyje turi būti nurodyti EDS naudotojo rekvizitai, jam suteikiamos teisės ir jų galiojimo laikotarpis;

3. mokesčių mokėtojas turi pasirašyti sutartį;

4. pasirašydamas sutartį, mokesčių mokėtojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę. Jeigu mokesčių mokėtojas iš savo pusės pasirašytą sutartį siunčia paštu, kartu su sutartimi turi būti atsiunčiama ir notaro patvirtinta pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu sutartį pasirašo mokesčių mokėtojo atstovas, prie sutarties jis turi pateikti mokesčių mokėtojo atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atstovavimą patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei sutartį pasirašo juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo, arba mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) atstovas;

Kai sutartis sudaroma elektroniniu būdu, tai visų mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus rekvizitų nurodyti neprivaloma.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-07-21 įsakymas Nr. VA-83 DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO