« Grįžti

Kaip juridinis asmuo gali tapti EDS naudotoju ir kokiu būdu galima sudaryti EDS naudotojo sutartį?

Atnaujinimo data: 2019-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3.1.2] Juridiniai asmenys
Registracijos numeris   KD-2131

Sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais:

1. elektroniniu būdu;

2. automatiškai, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) turimus duomenis;

3. raštu.

Elektroniniu būdu sutartis gali būti sudaroma:

1. su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu):

1.1. kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas arba jam prilygintas asmuo yra identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos naudotojas ir mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį;

1.2. kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui arba jam prilygintam asmeniui yra suteiktos prisijungimo prie VMI IS priemonės.

 Mokesčių mokėtojas laikomas sudaręs sutartį:

1. elektroniniu būdu:

1.1. kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas ar jam prilygintas asmuo prisijungia prie EDS ir, susipažinęs su savo vadovaujamos įmonės sutartimi, patvirtina sutikimą laikytis jos sąlygų. Sutarties sudarymo elektroniniu būdu metu mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui arba jam prilygintam asmeniui automatiškai sukuriamas sutarties priedas su visomis sutarties priede nurodytomis teisėmis, kurios yra nekeičiamos, išskyrus 15.3 papunktyje numatytą atvejį;

1.2. kai pagal VMI turimus duomenis sudaroma sutartis su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu) ir automatiškai sukuriamas sutarties priedas mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui ir/ar įgaliotam asmeniui su visomis sutarties priede nurodytomis teisėmis;

2. raštu, kai sutartis pasirašyta mokesčių mokėtojo (ar jo įgalioto asmens) ir mokesčių administratoriaus vadovo (ar jo įgalioto asmens).

 Raštu sudaromų sutarčių projektai yra skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

 Raštu sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma bet kurioje apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI).

 Sudarant sutartį raštu:

1. turi būti nurodyti mokesčių mokėtojo rekvizitai (vardas, pavardė (pavadinimas), identifikacinis numeris (kodas), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas);

2. sutartyje turi būti nurodyti EDS naudotojo rekvizitai, jam suteikiamos teisės ir jų galiojimo laikotarpis. Užsienio valstybės pilietį, neregistruotą Mokesčių mokėtojų registre, juridinio asmens atstovu galima nurodyti tik po to, kai pastarajam Taisyklių 25 punkte nurodyta tvarka suteikiamos prisijungimo prie VMI IS priemonės;

3. mokesčių mokėtojas turi pasirašyti sutartį;

4. pasirašydamas sutartį, mokesčių mokėtojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę. Jeigu mokesčių mokėtojas iš savo pusės pasirašytą sutartį siunčia paštu, kartu su sutartimi turi būti atsiunčiama ir notaro patvirtinta pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu sutartį pasirašo mokesčių mokėtojo atstovas, prie sutarties jis turi pateikti mokesčių mokėtojo atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atstovavimą patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei sutartį pasirašo juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo, arba mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) atstovas;

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, vienas įteikiamas Sutartį sudariusiam asmeniui, kitas lieka AVMI. Prie sutarties turi būti pridedami atitinkami atstovavimą patvirtinantys dokumentai (įgaliojimas, juridinio asmens vadovo įsakymas) ir nurodomas įgaliojimo galiojimo terminas.

Norint keisti bet kuriuo iš būdų sudarytą  sutartį, galima užpildyti  sutarties priedo projektą ir jį apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti per EDS arba atsiųsti klasikiniu paštu. Sutarties pakeitimai (priedai) papildomai elektroniniu parašu nepasirašomi.

*Pastaba. Mokesčių mokėtojui gali atstovauti vienas arba keli EDS vartotojai (kai sutartį sudaro mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo), rekomenduotina, kad vienas iš EDS vartotojų būtų juridinio asmens vadovas). Prie sudaromos sutarties pridedama tiek sutarties priedų, kiek EDS vartotojų atstovaus mokesčių mokėtojui. Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti sutarties priede nurodytus duomenis (pvz., nurodyti naują EDS vartotoją, panaikinti EDS vartotojo teisę teikti dokumentus ir pan.), jis užpildyti sutarties priedą gali prisijungęs prie elektroninės deklaravimo sistemos arba pateikti AVMI teritoriniam skyriui.

Daugiau informacijos apie dokumentų teikimo el. būdu sutartis juridiniams asmenims rasite ČIA.


Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-07-21 įsakymas Nr. VA-83 „DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"