« Grįžti

Kaip pildomas gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas taikant pinigų apskaitos principą ir kaupimo apskaitos principą?

Atnaujinimo data: 2019-05-15
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Registracijos numeris   KD-1609

 

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Gyventojas, buhalterinei apskaitai tvarkyti gali pasirinkti ir naudoti neelektroninę buhalterinės apskaitos priemonę (pildyti popierinį žurnalą) arba elektroninę buhalterinės apskaitos priemonę (naudoti i.MAS posistemį i. APS arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos priemonę, kurioje pildomas elektroninės formos žurnalas)

Žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti. Pavyzdinė žurnalo forma ir jos pildymo tvarka patvirtinta  Finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040. (toliau - taisyklės)

Pinigų apskaitos principą taikantis gyventojas daro atskirą įrašą Žurnalo pajamų skiltyje, kai faktiškai gauna pajamų iš individualios veiklos (žurnalo pildymo tvarka nurodyta taisyklių  III dalyje).

Kaupimo apskaitos principą taikantis gyventojas daro atskirą įrašą Žurnalo pajamų skiltyje, kai uždirba pajamų, neatsižvelgdamas į pinigų gavimą (žurnalo pildymo tvarka nurodyta taisyklių IV dalyje).

Nuo 2019-02-15 gyventojas, vykdantis kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, gali pasirinkti pildyti vieną pajamų ir išlaidų žurnalą, kuriame fiksuojamos visų vykdomų individualios veiklos rūšių pajamos ir išlaidos, arba gali pasirinkti pildyti atskirus pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus pagal skirtingas individualios veiklos rūšis. 

Išlaidos Žurnale registruojamos, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į taikomą apskaitos principą ir į tai, ar jos apmokėtos.

Duomenys apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas į pajamų arba pajamų ir išlaidų žurnalus įrašomi ne vėliau kaip iki paskutinės kito mėnesio dienos.

Jei per mokestinį laikotarpį į žurnalą įrašoma daug įrašų, tai gyventojas gali daryti tarpinių sumų įrašus (kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį), kuriuos privalo pasirašyti.

Gyventojai privalo saugoti apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos pajamos ir išlaidos, apskaitos registrus – pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus – teisės aktuose nustatytą laiką  – ne mažiau kaip 10 metų.

Gyventojas gali nepildyti Žurnalo, jei taiko dvejybinį įrašą ir iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale (pajamų ir išlaidų žurnalo pildyti nereikia).

Nuo 2019-05-14 individualią veiklą vykdantis gyventojas kvitų blankų apskaitos knygos pildyti neprivalo.

Iki 2019-05-13 gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą  ir naudojantis savo veikloje pinigų priėmimo kvitus, turėjo pildyti pinigų priėmimo kvitų blankų apskaitos knygą.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO "
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255 "DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"