Kaip pildomas prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas ir kada jis išrašomas?

Atnaujinimo data: 2019-10-31
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-7339

 

1. Kvito numeris turi būti sudaromas didėjančia seka

2. Kvitas pildomas 2 egzemplioriais.

3. Kvitas turi būti pildomas įskaitomai, be trynimų ir braukymų.

4. Ant kiekvieno sugadinto kvito egzemplioriaus užrašoma „Anuliuota".

5. Kvite įrašoma jo išrašymo data.

6. Kvito skiltyje „Prekės, paslaugos pavadinimas" įrašoma parduodamos prekės arba suteiktos paslaugos pavadinimas.

7. Kvito skiltyje „Kiekis" įrašoma parduotų prekių kiekis vienetais arba mato vienetais.

8. Kvito skiltyje „Kaina" įrašoma parduotos prekės vieneto, mato vieneto arba suteiktos paslaugos kaina litais ir centais. Nuo 2015-01-01 – kvito skiltyje „Kaina" įrašoma parduotos prekės vieneto, mato vieneto arba suteiktos paslaugos kaina eurais (kaina nurodoma su euro centais).

9. Kvito skiltyje „Suma" įrašoma už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas gauta suma litais ir centais. Nuo 2015-01-01 – kvito skiltyje „Suma" įrašoma už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas gauta suma eurais (suma nurodoma su euro centais).

10. Kvito apačioje kairėje pusėje įrašomi tokie verslo liudijimą įsigijusio (ar įrašyto į verslo liudijimą) gyventojo duomenys:

10.1 vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė;

10.2 verslo liudijimo numeris.

11. Kvito apačioje dešinėje pusėje įrašomi tokie prekių (paslaugų) pirkėjo duomenys:

11.1 vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė tuo atveju, kai prekės parduodamos arba paslaugos suteikiamos fiziniam asmeniui (šie rekvizitai rašomi pirkėjo ar paslaugų gavėjo pageidavimu);

11.2 asmens kodas (pirkėjo ar paslaugų gavėjo pageidavimu) tuo atveju, kai prekės parduodamos arba paslaugos suteikiamos fiziniam asmeniui;

11.3 įmonės pavadinimas (kai prekės parduodamos arba paslaugos teikiamos įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms)(šie rekvizitai rašomi pirkėjo ar paslaugų gavėjo pageidavimu);

11.4 įmonės kodas (kai prekės parduodamos arba paslaugos teikiamos įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms)(šie rekvizitai rašomi pirkėjo ar paslaugų gavėjo pageidavimu).

12. Kvitą pasirašo verslo liudijimą įsigijęs gyventojas arba į verslo liudijimą įrašytas jo šeimos narys.

Kvitai pildomi 2 egzemplioriais.  Kvito vienas egzempliorius įteikiamas pirkėjui, o kitas lieka pardavėjui. Jeigu gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, perka iš  verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją  iš  gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris  pats ją  išaugino,  arba  perka  iš gyventojo  (ne  PVM  mokėtojo   ir  neįsigijusio   verslo  liudijimo)  asmeninės  nuosavybės    teise priklausančius daiktus, tada prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito pirmasis egzempliorius lieka pirkėjui, o antrasis egzempliorius duodamas pardavėjui.

Kvitas išrašomas pinigų gavimo momentu. Kai šalys susitaria (sudaro atskirą sutartį) ir nustato atsiskaitymo už prekes ar paslaugas momentą, nesutampantį su faktišku paslaugų atlikimo ar prekių perdavimo momentu, tai paslaugų suteikimo ar prekių perdavimo momentu išrašoma sąskaita faktūra (nurodant, kad atsiskaityta bus vėliau), o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu išrašomas Kvitas.

Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų privalomi rekvizitai yra:

1. kvito pavadinimas;

2.kvito numeris;

3. gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, vardas (-ai) arba vardo (-ų) pirmoji raidė ir pavardė;

4. verslo liudijimo numeris;

5. kvito surašymo data;

6. prekės (paslaugos) pavadinimas;

7. prekės (paslaugos) kiekis, kaina ir suma;

8. gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, parašas;

9. pirkėjo ar paslaugų gavėjo pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė ir asmens kodas (šie rekvizitai nurodomi pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu).

PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO─PARDAVIMO KVITAS (FR508)

Teisės aktai
LRS  VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMAS NR. 379 „DĖL PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO-PARDAVIMO KVITO FORMOS BEI ŠIŲ KVITŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II D.