« Grįžti

Kokį apskaitos dokumentą turi išrašyti gyventojas, vykdantis individualią veiklą?

Atnaujinimo data: 2019-05-02
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-1586

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius  ir advokatus), privalo naudoti tokius apskaitos dokumentus:   

  1. sąskaitą faktūrą;   
  2. PVM sąskaitą faktūrą;   
  3. kasos aparato kvitą;   
  4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus,  pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus,  antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių  arba paslaugų pirkėjams vieną iš 1–3  punktuose nurodytų apskaitos dokumentų, jeigu Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, nenustatyta kitaip.

Gyventojas, kuris nenaudoja kasos aparato ir

              - nėra PVM mokėtojas, turi išrašyti sąskaitą faktūrą;

              - yra PVM mokėtojas, turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.

Jei gyventojas yra įsigijęs ir savo veikloje naudoja kasos aparatą, jis privalo išduoti pirkėjui kasos aparato kvitą, o pirkėjo prašymu – sąskaitą faktūrą (jei gyventojas nėra PVM mokėtojas) arba PVM sąskaitą faktūrą (jei gyventojas yra PVM mokėtojas).

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, pirkdamas žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir kuriam netaikoma kompensacinio PVM tarifo schema), kuris pats ją išaugino, arba pirkdamas iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir nesiverčiančio individualia veikla) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti sąskaitą faktūrą, išskyrus atvejus, kai individualia veikla besiverčiantis  gyventojas, atsiskaitydamas už daiktus, naudoja kasos aparatą ir perkamų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) kaina neviršija 100 Eur arba kitų perkamų daiktų kaina neviršija 60 Eur.

Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros, nepriklausomai nuo to, kuris apskaitos principas (pinigų ar kaupimo) individualioje veikloje taikomas, išrašomos prekių perdavimo arba paslaugos suteikimo momentu.

Nuo 2019-05-14:

Kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. VA-39.

Kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340. (nuo 2019-05-01 neteko galios)

Gyventojas, kuris po 2014-05-01 iš anksto grynaisiais pinigais gauna avansą, pinigų gavimo momentu turi išrašyti pinigų priėmimo kvitą, o atlikus paslaugą (pardavus prekę) bendrai paslaugos vertei – sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą (jei yra PVM mokėtojas). Pavyzdžiui, paslauga atlikta 2017-01-20. Pinigai sumokėti 2017-01-20. Nepriklausomai nuo atsiskaitymo būdo (pavedimu per banką ar grynaisiais pinigais)  –  2017-01-20 išrašoma sąskaita faktūra.

Jei atsiskaitymas nesutampa su paslaugų suteikimo ar prekių perdavimo momentu, gyventojas išrašo sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo, kad už prekes ar paslaugas bus atsiskaitoma vėliau, o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu, išrašo pinigų priėmimo kvitą.

 Pavyzdys

Individualią veiklą vykdantis gyventojas (ne PVM mokėtojas) teikia valymo paslaugas įmonei. Paslauga atlikta 2017-01-07. Pinigai sumokėti 2017-01-12.

Atsiskaitoma pavedimu – 2017-01-07 išrašoma sąskaita faktūra, nurodant vėlesnį apmokėjimą. Gavus pinigus pavedimu, joks dokumentas neišrašomas (sąskaitoje faktūroje pažymima, kad atsiskaityta pavedimu per banką).

Atsiskaitoma grynaisiais – 2017-01-07 išrašoma sąskaita faktūra (pažymint, kad atsiskaityta bus vėliau). 2017-01-12 išrašomas pinigų priėmimo kvitas.

 

Nuo 2019-05-14 individualią veiklą vykdantis gyventojas kvitų blankų apskaitos knygos pildyti neprivalo.

Iki 2019-05-13 gyventojas, savo veikloje naudojantis pinigų priėmimo kvitus, turėjo pildyti Pinigų priėmimo ir (ar) išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą.   

Kai gyventojas vykdo individualią lauko prekybos veiklą ir pirkėjas nereikalauja išduoti apskaitos dokumento, tai pasibaigus dienai, gyventojo iš šios veiklos gauti pinigai gali būti užpajamuojami vienu apskaitos dokumentu, kuriame nurodoma bendra per dieną parduotų prekių suma.

Išrašomų dokumentų pavyzdžiai:

DOKUMENTAS

REIKALAVIMUS DOKUMENTAMS NUSTATANTIS TEISĖS AKTAS

PVM sąskaita faktūra

LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo".

Pagal LR 2002-03-05 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr.IX-751 79 str. nuostatas, įvykusį prekių teikimą arba paslaugų teikimą apmokestinamasis asmuo privalo įforminti PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas.

Sąskaita faktūra

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo".

Sąskaita faktūra pagal LR 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio nuostatas išrašoma ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Pinigų priėmimo kvitas VMI prie FM viršininko 2019 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. VA-39 „ Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"

 

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2003-02-17 įsakymas Nr. 1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d. 8- 16 p.
LRS  LRV 2002-05-29 nutarimas Nr. 780 „DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"19 p.
LRS  LR Susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80 "DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"
LRS  LR finansų ministro 2002-10-30 įsakymas Nr. 340 " DĖL PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ NAUDOJIMO, IŠRAŠYMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d.