Kokia informacija apie mokesčių mokėtoją nelaikoma paslaptyje ir kam ji gali būti suteikta?

Atnaujinimo data: 2019-11-22
Ši informacija skelbiama:
[1.12.2] Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir...
Registracijos numeris   KD-2344

Paslaptyje nelaikoma ši informacija apie mokesčių mokėtoją:

1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

2. atskirų mokesčių mokėtojų registrų, duomenų bazių (Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinės sistemos duomenų bazės, Gyventojams išduodamų verslo liudijimų duomenų bazės ir kt.) mokesčių mokėtojams arba objektams suteikti identifikaciniai numeriai:

2.1. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas;

2.2. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko identifikacinis numeris;

2.3. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris;

2.4. registruoto akcizais apmokestinamųjų prekių gavėjo identifikacinis numeris;

2.5. verslo liudijimo numeris;

2.6. individualios veiklos pažymos numeris;

2.7. kiti identifikaciniai numeriai;

3. įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ir į atskirus mokesčių mokėtojų registrus, įtraukimo į duomenų bazes (Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinės sistemos duomenų bazę, Gyventojams išduodamų verslo liudijimų duomenų bazę ir pan.) datos, taip pat išregistravimo iš registrų bei pašalinimo iš duomenų bazių datos;

4. mokesčių mokėtojo – juridinio asmens sumokėtų (įskaitytų) mokesčių suma;

5. mokesčių mokėtojo – fizinio asmens sumokėtų (įskaitytų) mokesčių suma nelaikoma paslaptyje įstatymų nustatytais atvejais;

6. mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos suma;

7. informacija, susijusi su mokesčių teisės aktų pažeidimais, kai mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčių įstatymų pažeidimus įrodyta. Mokesčių mokėtojo kaltė laikoma įrodyta, kai mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir tvarka mokesčių administratoriaus veiksmų neapskundė, arba kai apskundus mokesčių administratoriaus veiksmus skundą nagrinėjanti institucija savo sprendimu jų neteisėtais nepripažino, ir tokio sprendimo mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir tvarka neapskundė, arba kai skundą nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepripažįstantis mokesčių administratoriaus veiksmų neteisėtais, yra galutinis;

8. viešojo asmens, juridinio asmens atžvilgiu Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) atliekamą/neatliekamą mokestinio tyrimo, mokestinio patikrinimo faktą, kai apie jį (faktą) informacija teikiama viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams;

9. mokesčių mokėtojo – juridinio asmens arba individualia veikla užsiimančio fizinio asmens – atitiktis minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams.

10. kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptyje nelaikoma informacija (pavyzdžiui, informacija apie mokesčių mokėtojus, kurių licencijos verstis ūkine komercine veikla yra panaikintos arba jų galiojimas yra sustabdytas, informacija apie VMI prie FM įregistruotus laiduotojus ir garantus, apie akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje leidžiamas laikyti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir su šiomis prekėmis leidžiama vykdyti veiklą, mokesčių mokėtojo veiklos vykdymo vieta ir kt.).

11. Informacija, kuri gali tiesiogiai identifikuoti fizinių asmenų kodus, laikoma paslaptyje ir gali būti paskleista tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Teisės aktų nustatyta tvarka informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama:

1. kitam Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui, jeigu tai būtina jo funkcijoms atlikti;

2. užsienio valstybių mokesčių administratoriams (kompetentingoms institucijoms) apmokestinimo, taip pat teisės pažeidimų mokesčių srityje tyrimo tikslais, kai informacijos teikimas yra numatytas tarptautinėse sutartyse, mokesčių administratoriaus ir užsienio valstybių mokesčių administratorių sudarytuose susitarimuose;

3. Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms, kurioms Europos Komisija suteikia atitinkamus įgaliojimus;

4. teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms bei institucijoms, kriminalinės žvalgybos subjektams, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai Vyriausybės nustatyta tvarka įmonių veiklos analizei atlikti;

6. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos funkcijoms atlikti;

7. oficialiąją statistiką tvarkančioms valstybės įstaigoms jų funkcijoms atlikti;

8. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kiek tai susiję su jam perduotu mokestinių nepriemokų išieškojimu;

9. kitiems asmenims teisės aktų nustatytais atvejais, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti;

10. kitiems asmenims – šių Taisyklių 4.1, 4.2, 4.3 papunkčiuose ir 17, 18 punktuose nurodyta informacija, o dėl kitos informacijos – jei ji yra susijusi su jo esamomis ir galimai atsirasiančiomis mokestinėmis ar kitomis prievolėmis (pavyzdžiui, kai tretieji asmenys sprendžia mirusio mokesčių mokėtojo palikimo priėmimo klausimą).

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 38 str. 2 d., 39 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-29 įsakymas Nr. VA-147 „DĖL PASLAPTYJE NELAIKOMOS INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ PASKLEIDIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"