« Grįžti

Kokie duomenys pateikiami SAF-T techninės specifikacijos II skyriuje „Pagrindinė duomenų byla"?

Atnaujinimo data: 2019-03-20
Registracijos numeris   KD-8878

 

Eil Nr

Kokius duomenis reikia nurodyti:

Atsakymas

1.

elementų grupėje 2.1. „Didžioji knyga"

Elementų grupėje 2.1. „Didžioji knyga" pateikiama informacija apie visas ūkio subjekto apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas, nepriklausomai nuo to, ar rinkmenos laikotarpiu sąskaitos debete arba kredite buvo apskaitytos ūkinės operacijos / ūkiniai įvykiai ir ar sąskaitoje buvo apskaityti likučiai rinkmenos laikotarpio pradžiai / pabaigai.

2.

elementuose „Mokesčių tipas"

Elementuose „Mokesčių tipas" nurodomas mokesčio, kurio informacija pateikiama elementų grupėje „Informacija apie mokesčius", tipas. Jei pateikiama informacija apie pridėtinės vertės mokestį, elemente nurodoma reikšmė – PVM. Jei pateikiama informacija apie pelno mokestį, elemente nurodoma reikšmė – PM. Jei pateikiama informacija apie kitus mokesčius, elemente nurodomas atitinkamo mokesčio tipas.

3.

elementų grupė „Fiksuotas mokesčio dydis"

Elementas 2.4.1.3.1.6. „Fiksuotas mokesčio dydis" yra pasirenkamas, t. y., konkrečiam mokesčiui nurodomas arba elementas 2.4.1.3.1.5. „Mokesčio tarifas", arba elementas 2.4.1.3.1.6. „Fiksuotas mokesčio dydis". Informacija elemente „Fiksuotas mokesčio dydis" pateikiama, kai taikomas ne mokesčio tarifas, o konkretus mokesčių dydis, pvz. tonažo mokestis, nustatytas PMĮ 381 str.

4.

elementuose 2.2.1.14. „Neapmokėti pardavimo dokumentai" ir 2.3.1.14. „Neapmokėti pirkimo dokumentai"    

Elementuose 2.2.1.14. ir 2.3.1.14. nurodoma informacija apie neapmokėtus pardavimo / pirkimo dokumentus rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai.

5.

elementuose 2.2.1.9.2. – 2.2.1.9.5. Debeto (kredito) likutis periodo pradžioje ir Debeto (kredito) likutis periodo pabaigoje

Elementuose 2.2.1.9.2. – 2.2.1.9.5. teikiama ūkio subjekto buhalterinėje apskaitoje apskaityta informacija apie konkretaus pirkėjo įsiskolinimo arba permokos ūkio subjektui likučius laikotarpio, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, pradžiai ir pabaigai.

6.

 elementuose 2.3.1.9.2. – 2.3.1.9.5. Debeto (kredito) likutis periodo pradžioje ir Debeto (kredito) likutis periodo pabaigoje

Elementuose 2.3.1.9.2. – 2.3.1.9.5. teikiama ūkio subjekto buhalterinėje apskaitoje apskaityta informacija apie ūkio subjekto įsiskolinimo arba permokos konkrečiam tiekėjui likučius laikotarpio, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, pradžiai ir pabaigai.

7.

 2.8. „Prekė / paslauga" elementų grupėje 2.8.1.9. „Informacija apie mokesčius"

Elementų grupėje 2.8.1.9. „Informacija apie mokesčius" nurodomas konkrečiai prekei / paslaugai taikomas mokestis (PVM / pelno mokestis ar kitas), jei tokia informacija kaupiama ūkio subjekto apskaitos sistemoje prekės lygiu. Pagal SAF-T rinkmenos XML struktūros aprašą vienai prekei / paslaugai gali būti priskirtas neribotas skaičius mokesčių kodų.

8.

elemente 2.9.1.10. „Vieneto kaina"

Elemente 2.9.1.10. nurodoma atsargų / žaliavų įsigijimo kaina rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai. Jos nesant, elemente pateikiama prekės įsigijimo kaina rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigai.

9.

elementų grupėje 2.9.1.15. „Atsargų savybės"                            

Elementų grupėje 2.9.1.15. „Atsargų savybės" pateikiami ūkio subjekto apskaitos sistemoje įvesti požymiai, apibūdinantys atsargas. Pvz.: ūkio subjektas prekiauja popieriumi ir į apskaitos sistemą turi įvedęs atsargų savybę / -es (storį, plotį, spalvą, dydį ir / arba kt.). Tokiu atveju elemente 2.9.1.15.1.1. „Atsargų savybė" įrašoma – „spalva", o elemente 2.9.1.15.1.2. „Atsargų savybių vertė" – „geltona" ir pan.

10.

 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)" elementų grupėje

Elementų grupėje 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas) pateikiama informaciją apie visą ūkio subjekto ilgalaikį turtą, apskaitytą rinkmenos  / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį.

11.

 2.10. elementų grupės „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)" elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." nurodoma turto įsigijimo savikainos arba vertės sumažėjimo, arba vertės padidėjimo, arba perkainojimo, arba nusidėvėjimo Didžiosios knygos sąskaita, priklausomai nuo to, kokie duomenys pateikti elementų grupėje 2.10.1.8.1. „Įvertinimas". Elementų grupės 2.10.1.8.1. pasikartojimų skaičius neribojamas ir SAF-T rinkmenoje teikiant informaciją apie konkretų turtą, 2.10.1.8.1. elementų grupė pateikiama tiek kartų, kiek informacijos apie turtą yra apskaityta apskaitos sistemoje. Pavyzdžiui, jei teikiama informacija apie turto nusidėvėjimą, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." nurodoma nusidėvėjimo Didžiosios knygos sąskaita ir elementų grupėje užpildomi tik tie elementai, kurie yra susiję su turto nusidėvėjimu. Norint pateikti to paties turto perkainojimo rezultato informaciją, pateikiama antra 2.10.1.8.1. elementų grupė, kurioje 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." elemente nurodoma perkainojimo Didžiosios knygos sąskaita ir elementų grupėje užpildomi tik tie elementai, kurie yra susiję su turto perkainojimu, ir t.t.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." nurodoma Didžiosios knygos sąskaita, kurioje apskaityta turto įsigijimo savikaina.

12.

elementuose 2.10.1.8.1.16. „Nusidėvėjimo norma" ir 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma"

Elemente 2.10.1.8.1.16. „Nusidėvėjimo norma" pateikiama turto nusidėvėjimo norma procentais, taikyta metams arba mėnesiui, o elemente 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma" pateikiama per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma. Šiuose elementuose pateikiama informacija apie nusidėvėjimo normą ir sumą, apskaičiuotą turtui taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą (kai elemente 2.10.1.8.1.15. „Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas" nurodoma reikšmė „T").

13.

elementų grupėje  2.10.1.8.1.19. „Nestandartinis nusidėvėjimas"

Elementų grupėje 2.10.1.8.1.19. „Nestandartinis nusidėvėjimas" pateikiama informacija (nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, nusidėvėjimo suma) apie turtui taikytą kitą, nei tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, pvz., dvigubai mažėjančios vertės, produkcijos, metų skaičiaus.

14.

elementuose 2.10.1.8.1.20. „Bendra nusidėvėjimo suma" ir 2.10.1.8.1.21. „Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma"

Elemente 2.10.1.8.1.20. „Bendra nusidėvėjimo suma" pateikiama turto bendra nusidėvėjimo suma, apskaičiuota taikant tiesinį arba kitą (nestandartinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, nuo įvedimo į eksploataciją iki rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigos (be perkainojimo nusidėvėjimo sumos). Elemente 2.10.1.8.1.21. „Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma" pateikiama turto bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma nuo įvedimo į eksploataciją iki rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigos.

15.

2.11. „Savininkai, akcininkai" elementų grupėje"

Elementų grupėje 2.11. „Savininkai, akcininkai" teikiama informacija apie ūkio subjekto savininkus, akcininkus rinkmenos  / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį.

16.

elementų grupės 2.11. „Savininkai, akcininkai" elemente 2.11.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

Elemente 2.11.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." nurodoma Didžiosios knygos kapitalo sąskaita.

                                                        

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO