« Grįžti

Kokie duomenys pateikiami SAF-T techninės specifikacijos III skyriuje „Didžiosios knygos įrašai"?

Atnaujinimo data: 2019-02-20
Registracijos numeris   KD-8645

 

SAF-T rinkmenos dalyje „Didžiosios knygos įrašai" pateikiami visi įrašai, apskaityti Didžiojoje knygoje, t.y. į Didžiąją knygą tiesiogiai įvestos ūkinės operacijos/ūkiniai įvykiai bei iš kitų ūkio subjekto naudojamų apskaitos modulių (pvz. pirkimų, atsargų) perkeltos ūkinės operacijos/ūkiniai įvykiai.

Eil Nr.

          Kokius duomenis    reikia       nurodyti:

                               Atsakymas

1

Didžiosios knygos įrašai" dalyje

„Didžiosios knygos įrašai" dalyje pateikiama informacija apie visas ūkio subjekto SAF-T rinkmenos laikotarpiu Didžiojoje knygoje užregistruotas ūkines operacijas / ūkinius įvykius, atliekant dvejybinį įrašą sąskaitų debete ir kredite.

2

elemente 3.1. „Įrašų skaičius"

Elemente 3.1. „Įrašų skaičius" nurodomas Didžiosios knygos ar atitinkamo žurnalo ūkinių operacijų / ūkinių įvykių įrašų skaičius.

3

elementuose 3.2. „Bendra debeto suma" ir 3.3. „Bendra kredito suma"

 

Elemente 3.2. „Bendra debeto suma" nurodoma visų ūkinių operacijų / ūkinių įvykių eilutės lygiu pateiktų elementų 3.4.4.11.8.1. „Suma" reikšmių, apskaitytų debete, suma, o elemente 3.3. „Bendra kredito suma" - visų elementų 3.4.4.11.9.1. „Suma" reikšmių, apskaitytų kredite, suma. Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

4

elemente 3.4.1.4.1.3. „Ataskaitinio laikotarpio metai"

 

Elemente 3.4.1.4.1.3. „Ataskaitinio laikotarpio metai" pateikiama informacija apie ataskaitinius metus, kada ūkinė operacija / ūkinis įvykis buvo įtraukti į ūkio subjekto finansines ataskaitas.

5

elemente 3.4.1.4.1.2. „Ataskaitinis laikotarpis"

Elemente 3.4.1.4.1.2. „Ataskaitinis laikotarpis" nurodomas ūkinės operacijos / ūkinio įvykio ataskaitinių metų mėnuo, kada ūkinė operacija / ūkinis įvykis buvo įtrauktas į ūkio subjekto finansines ataskaitas. Pvz., jei ūkio subjekto ataskaitiniai metai prasideda liepos 1 d., o ūkinė operacija / ūkinis įvykis į finansines ataskaitas įtrauktas liepos 15 d., elemente 3.4.4.2. „Ataskaitinis laikotarpis" nurodoma reikšmė 1.

6

elementuose 3.4.1.4.1.10. „Sistemos Nr." ir 3.4.1.4.1.6. „Sistemos įrašo data" bei 3.4.1.4.1.1. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr." ir 3.4.1.4.1.7. „Įrašymo į Didžiąją knygą data"

 

Elemente 3.4.1.4.1.10. „Sistemos Nr." nurodomas unikalus vidinis / sisteminis dokumento numeris, o elemente 3.4.1.4.1.6. „Sistemos įrašo data" – data, kada apskaitos sistemoje užfiksuojama ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.

Elemente 3.4.1.4.1.1. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr." pateikiamas unikalus Didžiosios knygos ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio numeris, o elemente 3.4.1.4.1.7. „Įrašymo į Didžiąją knygą data" – data, kada Didžiojoje knygoje užregistruotas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.

7

 

elemente 3.4.1.4.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data"

 

Elemente 3.4.1.4.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data" nurodoma apskaitos dokumento, kurio pagrindu Didžiojoje knygoje buvo užregistruota ūkinė operacija ar ūkinis įvykis, data. Nesant dokumento, nurodoma, kada įvyko ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.

8

elemente 3.4.4.11.10.4. „Mokesčio bazė"

Elemente 3.4.4.11.10.4. „Mokesčio bazė" pateikiama vertė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.

9

elemente 3.4.4.11.10.5. „Mokesčio bazės aprašymas"

Elemente 3.4.4.11.10.5. „Mokesčio bazės aprašymas" nurodoma ūkio subjekto apskaitos sistemoje įvesta tekstinė informacija apie SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė" pateiktą vertę, pvz. pardavimo kaina, parduotų akcizinių prekių kiekis ir pan.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO