« Grįžti

Kokie duomenys pateikiami SAF-T techninės specifikacijos IV skyriuje „Pirminių dokumentų duomenys“?

Atnaujinimo data: 2019-03-23
Registracijos numeris   KD-8646

Eil Nr.

Kokius duomenis reikia nurodyti:

Atsakymas

1

elementų grupėje 4.1. „Pardavimai"

pateikiama informacija apie pirminius ūkio subjekto pardavimo dokumentus: PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras, debetines ir kreditines sąskaitas faktūras, kitus dokumentus (pvz., draudimo liudijimus, kai teikiamos finansinės paslaugos pagal PVMĮ 28 str. ir kt.), kurių pagrindu ūkio subjektas apskaitė pajamas, bei anuliuotus pardavimo dokumentus.

2

elementuose 4.1.2. „Bendra debeto suma" ir 4.1.3. „Bendra kredito suma"

Elemente 4.1.2. „Bendra debeto suma" nurodoma visų pirminių pardavimo dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.1.4.13.16.1. „Suma" reikšmių suma, kai elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D". Elemente 4.1.3. „Bendra kredito suma" nurodoma visų pirminių pardavimo dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.1.4.13.16.1. „Suma" reikšmių suma, kai elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „K". Elemento 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos pajamų ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.",  buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.1.4.13.16.1.).

Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

3

 4.1. „Pardavimai" elementuose 4.1.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr." ir 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

 

Elemente 4.1.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikiama pirkėjo skolos balansinė sąskaita, o elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr." – pajamų ar kita sąskaita, kurioje ūkio subjektas apskaitė pajamas už prekių / paslaugų pardavimą.

4

elementų grupėje 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos"

Elementų grupėje 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" pateikiama informacija apie pirminius ūkio subjekto gautus prekių / paslaugų įsigijimo dokumentus, kurių pagrindu ūkio subjektas apskaitė sąnaudas / atsargas / turtą: PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, gautas debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras, gautas debetines ir kreditines sąskaitas faktūras, kitus dokumentus (pvz., draudimo liudijimus, pagal PVMĮ 28 str. įsigytų finansinių paslaugų dokumentus ir kt.) bei anuliuotus pirkimo dokumentus.

 

5

 4.2. „Pirkimų (įsigijimų sąskaitos)" elementuose 4.2.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr." ir 4.2.4.13.2. „Sąskaitos

Elemente 4.2.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikiama tiekėjo skolos balansinė sąskaita, o elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr." – sąnaudų / atsargų / turto ar kita sąskaita, kurioje ūkio subjektas apskaitė prekių / paslaugų įsigijimą.

6

elementuose 4.2.2. „Bendra debeto suma" ir 4.2.3. „Bendra kredito suma"

 

Elemente 4.2.2. „Bendra debeto suma" nurodoma visų pirminių pirkimo (įsigijimo) dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.2.4.13.16.1. „Suma" reikšmių suma, kai elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D". Elemente 4.2.3. „Bendra kredito suma" nurodoma visų pirminių pirkimo (įsigijimo) dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.2.4.13.16.1. „Suma" reikšmių suma, kai elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „K". Elemento 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos sąnaudų / atsargų / turto ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.",  buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.2.4.13.16.1.).

Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

 

7

 

elementų grupėse 4.1.4.15. ir 4.2.4.15. „Atsiskaitymas"

 

Elementų grupėse 4.1.4.15. ir 4.2.4.15. „Atsiskaitymas" nurodoma informacija apie pardavimo / pirkimo dokumentams taikomą kaupiamąją nuolaidą, pvz., PVM sąskaitai faktūrai bus pritaikyta 5 proc. nuolaida, jei ji bus apmokėta per 1 mėn., t.y. iki 2017-02-28. Tokiu atveju elemente 4.1.4.15.1. (4.2.4.15.1.) „Atsiskaitymo nuolaidos" nurodomas tekstinis nuolaidos aprašymas (pvz., „5 proc., jei apmokėta iki 2017-02-28"), elemente 4.1.4.15.2.1. (4.2.4.15.2.1.) „Suma" nurodoma apskaičiuota nuolaidos suma (5 proc. nuo sąskaitos vertės), 4.1.4.15.3. (4.2.4.15.3.) „Atsiskaitymo terminas" – tekstinis atsiskaitymo termino aprašymas (pvz., „1 mėn.", „iki 2017-02-28" ir pan.), elemente 4.1.4.15.4. (4.2.4.15.4.) „Atsiskaitymo data" – 2017-02-28.

8

elementų grupėje 4.3. „Mokėjimai"

pateikiama informacija apie visus Subjekto apskaitos sistemoje SAF-T rinkmenos laikotarpiu užregistruotus pirminius mokėjimo dokumentus: banko pavedimus (įskaitant nurašytus banko mokesčius, pervedimus tarp ūkio subjekto banko sąskaitų), kasos pajamų orderius, kasos išlaidų orderius, kasos kvitus (duomenys teikiami taip, kaip yra apskaityti ūkio subjekto apskaitos registruose), pinigų priėmimo kvitus, čekius, užskaitas, Cash pool (lėšų sujungimo paslaugų) operacijas ir kitus dokumentus, kurių pagrindu buvo gauti / vykdyti mokėjimai.

9

4.3. elementų grupės „Mokėjimai" elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

Elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikiama Didžiosios knygos pinigų sąskaita arba skolos sąskaita (užskaitos atveju).

10

elementų grupėje 4.3.4.10. „Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas"

 

Elementų grupėje 4.3.4.10. „Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas" pateikiama informacija apie gautą iš tiekėjo / suteiktą pirkėjui realią nuolaidą. Pvz., įvykdytas mokėjimas pagal sąskaitą, kuriai buvo pritaikyta 10 proc. nuolaida, tokiu atveju elemente 4.3.4.10.1.1. „Atsiskaitymo nuolaidos" nurodomas tekstinis nuolaidos aprašymas (pvz., 10 proc.), elemente 4.3.4.10.1.2.1. „Suma" nurodoma faktinės nuolaidos suma (10 proc. nuo sąskaitos vertės), elemente 4.3.4.10.1.3. „Atsiskaitymo data" – nuolaidos pritaikymo data.

 

11

 4.3. „Mokėjimai" elementų grupėje 4.3.4.6. „Banko sąskaita"

 

Elementų grupėje 4.3.4.6. „Banko sąskaita" pateikiama informacija apie ūkio subjekto pirkėjo / debitoriaus arba tiekėjo / kreditoriaus banko sąskaitą, iš kurios gautas / į kurią atliktas mokėjimas.

12

 4.3. „Mokėjimai" elementų grupėje 4.3.4.6. „Banko sąskaita", jei nuskaičiuojami banko mokesčiai nuo įmonės banko sąskaitos?

 

Elementų grupėje 4.3.4.6. „Banko sąskaita" pateikiama informacija apie ūkio subjekto banko sąskaitą, nuo kurios nuskaičiuoti banko mokesčiai.

13

 4.4. elementų grupėje „Prekių judėjimas"

 

Šioje dalyje nurodomas gautų (pirktų) prekių, atsargų užpajamavimas, nurašymas pardavus prekes ar sunaudojus gamyboje, pagamintos produkcijos užpajamavimas, nustatyta netektis, brokas ir kitos apskaitoje užfiksuotos atsargų operacijos.

14

4.4. elementų grupės „Prekių judėjimas" elemente 4.4.4.8.1.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr."

Elemente 4.4.4.8.1.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr." pateikiama atsargų balansinė sąskaita.

15

 Elementai 4.4.2. „Bendras gautų prekių skaičius" ir 4.4.3 „Bendras išduotų prekių skaičius" yra išvestiniai elementai, kuriuose apibendrinama elementų 4.4.4.8.1.9.

„Kiekis" informacija, t. y., juose pateikiamas bendras gautų ir išduotų prekių skaičius, neatsižvelgiant į skirtingus prekių matavimo vienetus.

Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

16

duomenų 4.4. „Prekių judėjimas" elemente 4.4.4.7.1. „Dokumento tipas"

Elemente 4.4.4.7.1. „Dokumento tipas" nurodomas dokumento, kurio pagrindu buvo buhalterinėje apskaitoje užfiksuota prekių judėjimo operacija (parduotos / pirktos prekės, sunaudotos medžiagos ir pan.), tipas, pvz., PVM sąskaita faktūra, medžiagų nurašymo aktas ir kt.

17

elementų grupėje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)"

Elementų grupėje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)" pateikiamos visos ūkio subjekto apskaitos sistemoje rinkmenos laikotarpiu apskaitytos ūkinės operacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu: įsigijimas, perleidimas, nurašymas, nusidėvėjimas, perkainojimas ir kt.

18

elementuose 4.1.4.13.9.1., 4.2.4.13.9.1., 4.4.4.1. „Judėjimo (gabenimo) nuoroda"

Elementuose „Judėjimo (gabenimo) nuoroda" pateikiamas ūkio subjekto apskaitos sistemoje suteiktas unikalus prekių judėjimo / gabenimo vardas, santrumpa ar numeris, identifikuojantis atsargų judėjimo operaciją, pvz., „gamyb", „NUR0501".

19

Didžiosios knygos įrašų ir Pirminių dokumentų duomenų elementuose „Mokesčio bazė"

SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė" pateikiama vertė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.

20

Didžiosios knygos įrašų ir Pirminių dokumentų duomenų elementuose „Mokesčio bazės aprašymas"

Elementuose „Mokesčio bazės aprašymas" nurodoma ūkio subjekto apskaitos sistemoje įvesta tekstinė informacija apie SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė" pateiktą vertę, pvz. pardavimo kaina, parduotų akcizinių prekių kiekis ir pan.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d.įsakymas Nr. VA-49 DĖL STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO