Kokius dokumentus privalo turėti gyventojai, įsigiję verslo liudijimus prekybos ar gamybos vietoje?

Atnaujinimo data: 2019-11-24
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-1225

Nuo 2019-11-30 prekybos ir gamybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi virtualiu buhalteriu i.APS ir kai jame saugo prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus arba skaitmenines jų kopijas, prekybos ir/ar gamybos vietoje neprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų.

Kai prekių medžiagų ar žaliavų įsigijimo dokumentai yra elektroniniai, tai verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo užtikrinti VMI ir kitoms institucijoms visišką prieigą prie šių dokumentų elektroninėmis priemonėmis, juos skaityti ar kitaip naudoti.

Prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekybos vietoje, o įsigiję gamybos verslo liudijimus − gamybos vietoje privalo turėti Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą  bei tokius prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:

Privalomo turėti dokumento pavadinimas

kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos:

sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra

iš Lietuvos juridinių asmenų arba užsienio apmokestinamųjų vienetų, vykdančių veiklą per nuolatinę buveinę

Kvitas arba kasos aparato kvitas, arba sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra

iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta GPMĮ

dokumentas, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį

Europos Sąjungos valstybėse

importo deklaracija, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Bendrijų muitų teritoriją

ne Europos Bendrijų muitų teritorijose

Kvitas (jei naudojami spaustuvėje pagaminti Kvitai, tai Kvito pirmasis egzempliorius) arba kasos aparato kvitą arba sąskaitą faktūrą

iš gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus verstis prekyba

kai iš verslo liudijimus įsigijusių gyventojų perkama šių gyventojų pagaminta produkcija;

kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojų (ne PVM mokėtojų), kurie patys ją išaugino;

kai iš gyventojų (ne PVM mokėtojų ir neįsigijusių verslo liudijimų) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.

Be to, galioja individualios  įmonės vardu išrašyti prekių įsigijimo dokumentai, kai įsigijęs verslo liudijimą gyventojas savo veikloje naudoja ar prekiauja:

  • savo likviduotos individualios įmonės medžiagomis, žaliavomis, prekėmis,
  • savo individualios įmonės, įgijusios likviduojamos įmonės statusą, medžiagomis, žaliavomis, prekėmis. Tokiu atveju šios medžiagos, žaliavos, prekės turi būti paimtos iš įmonės veiklos ir toks veiksmas turi būti įformintas atitinkamu dokumentu (aktu ir pan.).

Sutuoktiniai, įsigiję atskirus prekybos verslo liudijimus, toje pačioje turgavietėje gali prekiauti prekėmis, turėdami vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus.

Prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimą patvirtinantys dokumentai turi turėti juridinę galią, t. y. juose turi būti nurodyti visi reikalingi rekvizitai.

Gyventojas, įsigijęs audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimo (nuomos ir (arba) prekybos) verslo liudijimą, veiklos vietoje privalo turėti su garso ir vaizdo kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais sudarytas autorines licencines sutartis, suteikiančias teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje platinti garso ir vaizdo kūrinius ir/arba fonogramas bet kokiose laikmenose (nuomoti juos ir/arba jais prekiauti).

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ" 16, 19, 20 p.