« Grįžti

Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 metų

Atnaujinimo data: 2019-08-07
Ši informacija skelbiama:
[1.13.0] 2020 metais
Registracijos numeris   KD-9045

 

2019 m. birželio 6 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2197 (toliau – Pakeitimo įstatymas), kuris įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 dienos ir šio pakeitimo nuostatos bus taikomos apskaičiuojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių žemės mokestį.

1. Atsižvelgiant į kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas, Pakeitimo įstatyme patikslinti Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau – ŽMĮ) 8 straipsnio 4 ir 5 punktai:

1.1. ŽMĮ 8 straipsnio 4 punkte nurodytos lengvatos pavadinime vietoje žodžių „nacionalinių parkų, regioninių parkų" įrašyti žodžiai „valstybinių parkų" (nauja viso 4 punkto redakcija „4) valstybinių parkų, kraštovaizdžio, kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių ir pedologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemė, išskyrus minėtose teritorijose esančias žemės ūkio naudmenas, taip pat užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę");

1.2. ŽMĮ 8 straipsnio 5 punktas papildytas žodžiu „paviršinių" (nauja 5 punkto redakcija „5) paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemė").

2. Pakeitimo įstatymu ŽMĮ 8 straipsnis papildytas nauju 11 punktu, kuriame įtvirtintos naujos žemės mokesčio lengvatos. Žemės mokesčiu bus neapmokestinama „žemė, patenkanti į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, nustatytas tenkinant viešąjį interesą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytais atvejais, kai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo šiose teritorijose žemės savininkas netenka galimybės naudoti žemės sklypą pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus). Ši nuostata netaikoma, jeigu, pakeitus nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą, žemės savininkas galėtų naudoti žemės sklypą pagal iš naujo nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą".

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, kuris taip pat įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d., nustatyta, kad „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos nuo nustatytų šiame įstatyme nurodytų teritorijų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos".

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. birželio 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2245 (toliau – ŽMĮ pakeitimo įstatymas).

ŽMĮ pakeitimo įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 dienos ir taikomi nustatant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių  žemės mokesčio tarifus.

Mokesčio tarifų nustatymo tvarkos pakeitimai:

Savivaldybių tarybos, siekdamos, kad kitą mokestinį laikotarpį galiotų nauji žemės mokesčio tarifai, juos turi nustatyti ne iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos, o iki liepos 1 dienos. Tais metais, kai atlikto masinio vertinimo metu (šis vertinimas atliekamas kas 5 metus) nustatoma nauja žemės mokestinė vertė, tarifai turi būti nustatomi iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos. Savivaldybių taryboms nurodytais terminais nenustačius naujų žemės mokesčio  tarifų, kitą mokestinį laikotarpį galiotų paskutiniai nustatyti tarifai, t. y. tie tarifai, kurie buvo patvirtinti vėliausiu savivaldybės tarybos sprendimu. Jeigu šių mokesčių tarifai būtų nustatomi ar keičiami po liepos 1 dienos ar gruodžio 1 dienos (kai nustatoma nauja žemės  mokestinė vertė), tai nustatyti ar pakeisti tarifai savivaldybės teritorijoje būtų taikomi tik dar kitą mokestinį laikotarpį, einantį po būsimo mokestinio laikotarpio.

Pavyzdžiai:

1. Savivaldybės taryba iki 2020 m. liepos 1 d. nepriėmė sprendimo dėl žemės mokesčio tarifų, taikytinų 2021 m. mokestiniu laikotarpiu, o paskutinį kartą žemės mokesčio tarifus buvo nustačiusi 2019 m. gegužės 25 d. sprendimu. Tokiu atveju, 2021 m. mokestiniu laikotarpiu šios savivaldybės teritorijoje galios 2019 m. gegužės 25 d. sprendimu nustatyti žemės mokesčio tarifai;

2. Savivaldybės taryba 2020 m. rugpjūčio 15 d. (t.y. po liepos 1 d.) sprendimu nustato nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2021 m. mokestiniam laikotarpiui. Tokiu sprendimu nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai šios savivaldybės teritorijoje būtų taikomi ne 2021 m., o 2022 m. mokestiniu laikotarpiu.