« Grįžti

Kaip apskaičiuojama 2013 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių žemės mokesčio suma?

Atnaujinimo data: 2016-10-15
Ši informacija skelbiama:
[1.7.6] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
Registracijos numeris   KD-8154

 

Žemės mokestis apskaičiuojamas, žemės sklypo mokestinei vertei taikant to sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos (nuo 0,01 iki 4 procentų) nustatytą tarifą. Tarifus kiekviena savivaldybės taryba nustato savo savivaldybės teritorijoje esantiems žemės sklypams individualiai.

Žemės mokestį mokesčio mokėtojams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims) apskaičiuoja ir suformuoja deklaracijas mokesčių administratorius. Apskaičiuojant žemės mokestį, turi būti užpildoma KIT703 formos deklaracija. Žemės mokesčio mokėtojui formuojama kalendorinių metų deklaracija, kurioje nurodomi visi (Lietuvos Respublikos teritorijoje) žemės mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimi žemės sklypai, jų plotai bei mokestinės vertės, taikomų lengvatų vertės, kiti žemės mokesčiui apskaičiuoti reikalingi duomenys ir apskaičiuota žemės mokesčio suma.

Žemės mokestis apskaičiuojamas taip:

1. pirmiausia apskaičiuojamas apmokestinamas žemės sklypo plotas: iš bendro sklypo ploto (be miško žemės) atimamas bendro naudojimo kelių užimamas plotas ir kiti ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalies 2 ir 4–8 punktuose nurodyti neapmokestinami plotai,

2. paskui apskaičiuojama apmokestinamo žemės sklypo (dalies) mokestinė vertė: iš bendros sklypo (be miško žemės) mokestinės vertės atimamos neapmokestinamų žemės plotų vertės (t. y. bendro naudojimo kelių bei ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalies 2 ir 4–8 punktuose nurodytų neapmokestinamų plotų vertės), kurias, jei jos nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenyse, pateikia Registrų centras,

Kai NTR duomenyse nurodyti tik neapmokestinami plotai, o tų plotų mokestinės vertės nenurodytos, tai neapmokestinamo ploto vertė apskaičiuojama proporcingai apmokestinamo sklypo mokestinei vertei (neapmokestinamas plotas padalinamas iš apmokestinamo ploto ir dauginamas iš apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinės vertės). Todėl, apskaičiuojant galutinę apmokestinamo žemės sklypo (dalies) mokestinę vertę, iš NTR pateiktos bendros sklypo mokestinės vertės (be miško žemės) turi būti atimamos neapmokestinamų žemės plotų (kurių neapmokestinimas nustatytas ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalies 1, 2 bei 4–8 punktuose) pagal šį papunktį apskaičiuotos vertės,

3. apskaičiuojama žemės mokesčio suma :

3.1. apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos pagal kriterijus nustatyto tarifo, atitinkančio apmokestinamą sklypą (dalį), bei atimama apskaičiuota atitinkamam sklypui taikomos lengvatos vertė,

2013–2016 metų mokestiniais laikotarpiais apskaičiuojant žemės mokestį, apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinei vertei turi būti taikomos 2006-06-09 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko įsakymo Nr.VA-55Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių" (toliau - Taisyklės), 50.1–50.4 papunkčiuose išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos,

Nuo 2017 metų nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas žemės sklypo vertės padidėjimo (palyginus su 2012 metų žemės sklypo mokestine verte) mažinimas,

3.2. žemės ūkio paskirties (įskaitant sodų) apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš koeficiento 0,35, paskui dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos pagal ŽMĮ 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus nustatyto tarifo, atitinkančio apmokestinamą sklypą (dalį), ir atimama apskaičiuota atitinkamam sklypui taikomos lengvatos vertė. Koeficientas 0,35 netaikomas žemės ūkio paskirties žemėje esančioms apleistoms žemės ūkio naudmenoms.

2013–2016 metų mokestiniais laikotarpiais žemės ūkio paskirties žemės apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinei vertei turi būti taikomos Taisyklių 50.1–50.4 papunkčiuose išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

2013–2017 metų mokestiniais laikotarpiais turi būti taikoma Taisyklių 58 punkte išdėstyta pereinamojo laikotarpio nuostata, jog žemės ūkio paskirties žemės mokesčio suma 2013−2014 metų mokestiniais laikotarpiais neturi viršyti vieno lito už vieną arą, o 2015−2017 metų mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už vieną arą. Pagal šį papunktį apskaičiuota žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę) mokesčio suma dalijama iš tokio žemės sklypo (dalies) apmokestinamo ploto (arais) ir įvertinama, ar vieno aro žemės mokestis viršija vieną litą už arą, o 2015−2017 metų mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už vieną arą, ar ne. Jei šio sklypo 2013−2014 metų mokestiniais laikotarpiais vieno aro apskaičiuotas mokestis yra didesnis nei vienas litas už arą, o 2015−2017 metų mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už vieną arą, tai, apskaičiuojant galutinę žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę) mokesčio sumą, laikoma, jog 2013−2014 metų mokestiniais laikotarpiais vieno aro žemės mokestis yra vienas litas už arą, o 2015−2017 metų mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už arą,

Nuo 2018 metų nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas ribojimas, kad apmokestinant žemės ūkio paskirties žemę, žemės mokestis neturi viršyti 0,29 euro už arą,

3.3. apskaičiuojant žemės mokestį nenaudojamam (apleistam) žemės sklypui (ar sklype esančiai nenaudojamos (apleistos) žemės daliai), apmokestinamo nenaudojamo (apleisto) sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos nenaudojamai (apleistai) žemei nustatyto tarifo, atimama apskaičiuota apleistam sklypui (daliai) taikomos lengvatos vertė (jei ji nustatyta). Tačiau lengvata nenaudojamai (apleistai) žemei netaikoma, jei savivaldybės taryba, nustatydama lengvatas pagal ŽMĮ 8 straipsnio 3 dalį (savo biudžeto sąskaita), nurodo, jog nenaudojamai (apleistai) žemei lengvata netaikoma. Jei savivaldybės taryba nenaudojamai (apleistai) žemei atskiro tarifo nenustato, tai taikomas pagal kitus kriterijus tam sklypui (kaip neapleistam) nustatytas tarifas.

2013–2016 metų mokestiniais laikotarpiais apskaičiuojant apleisto sklypo (dalies) žemės mokestį, taikomos Taisyklių 50.1–50.4 papunkčiuose išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Apleistai žemės ūkio paskirties žemei 2013–2017 metų mokestiniais laikotarpiais šių taisyklių 58 punkte išdėstyta pereinamojo laikotarpio nuostata, jog žemės ūkio paskirties žemės mokesčio suma 2013−2014 metų mokestiniais laikotarpiais neturi viršyti vieno lito už arą, o 2015−2017 metų mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už arą, netaikoma,

4. apskaičiuojama mokesčio mokėtojo žemės sklypui taikomos lengvatos vertė pagal žemės mokesčio lengvatų taikymo eiliškumą ( žr. į dokumentą KD-8150).

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" X skyrius