« Grįžti

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai 2015 metais

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.8.1] PVM įstatymas
Registracijos numeris   KD-8324   Data   2014-11-27

I. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 12, 15, 40, 71, 711, 79, 80, 84 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatyme (2014-09-23 Nr. XII-1122) nustatytos privalomo registravimosi PVM mokėtojais ribos po euro įvedimo.

1. 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų atlygio sumos perskaičiavimas į eurus pereinamuoju laikotarpiu.

Nuo euro įvedimo dienos (2015-01-01) pagal PVM įstatymo 71 straipsnio nuostatas prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas viršija 45 000 eurų. (Iki 2014 m. gruodžio 31 dienos galioja 155 000 Lt (44 891 eurų) atlygio riba).

Skaičiuojant pereinamuoju laikotarpiu, t. y. 2015 metais, paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpiu gautą (gautiną) atlygį gali patekti ir atlygis, gautas (gautinas) už atitinkamus mėnesius iki euro įvedimo. Todėl:

• iki euro įvedimo kalendorinių mėnesių įeinančių į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį gautas (gautinas) atlygis litais turi būti perskaičiuojamas (konvertuojamas) į eurus pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (t. y. sumos litais į eurus perskaičiuojamos atitinkamą sumą dalijant iš lito ir euro perskaičiavimo kurso – 3,45280). Perskaičiuota (konvertuota) į eurus suma suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę iki 2 skaitmenų po kablelio, t. y. euro cento tikslumu. Jeigu trečias skaičius po kablelio mažesnis už 5, apvalinama į mažesnę pusę, jei lygus 5 ar didesnis už 5 – į didesnę);

• prie šios konvertuotos į eurus sumos yra pridedama po euro įvedimo dienos (2015-01-01) kalendorinių mėnesių (įeinančių į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį) gautas (gautinas) atlygis eurais (gali būti imamas 2 skaitmenų po kablelio tikslumu);

• Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/keisti registrinius duomenis FR0388 2 versijos formoje (toliau – Prašymas), kuris siunčiamas per VMI prie FM portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, įteikiamas tiesiogiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) ar išsiunčiamas paštu AVMI, reikalaujama nurodyti 12 paskutiniųjų mėnesių atlygio suma yra nurodoma eurais, t.y. apskaičiuotoji atlygio bendra suma apvalinama iki sveiko skaičiaus (49 centai ir mažiau yra atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi euru).

2. Prekių įsigyjamų iš kitų valstybių narių vertės perskaičiavimas į eurus pereinamuoju laikotarpiu.

Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) pagal PVM įstatymo 711 straipsnio nuostatas prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu visų asmens įsigytų iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad iš kitų valstybių narių įsigyjamų prekių vertė viršys 14 000 eurų ribą. (Iki 2014 m. gruodžio 31 dienos galioja 35 000 Lt (10 137 eurų) riba).

Asmenys iš kitų valstybių narių praėjusiais kalendoriniais metais, t. y. 2014 m., įsigytų prekių vertę litais turi perskaičiuoti (konvertuoti) į eurus pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir nurodyti Prašymo atitinkamame laukelyje. Pažymėtina, kad nuo euro įvedimo dienos (2015-01-01) Prašyme, praėjusiais ir einamaisiais kalendoriniais metais įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė yra nurodoma eurais, t. y. apvalinama iki sveiko skaičiaus.

Atkreiptinas dėmesys, kad iki euro įvedimo (iki 2014 m. gruodžio 31 dienos) prievolė registruotis PVM mokėtojų dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių atsiranda, jeigu įsigyjamų prekių vertė praėjusiais ar einamaisiais viršijo 35 000 Lt (perskaičiavus (konvertavus) į eurus 10 137 eurų). Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. ši riba padidinta iki 14 000 eurų, tai pereinamuoju laikotarpiu, t. y. 2015 m., tuo atveju, jeigu įsigyjamų prekių vertė 2014 m. neviršijo 14 000 eurų ir nenumatoma 2015 m. įsigyti prekių iš kitų valstybių narių už didesnę negu 14 000 eurų sumą, asmenys, kurie yra įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo gali nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01), pateikti Prašymą išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, jeigu jiems dėl prekių ir (ar) paslaugų tiekimo šalies teritorijoje neatsirado prievolė būti PVM mokėtojais.

3. Nuotolinės prekybos būdu atgabentų prekių vertės perskaičiavimas į eurus pereinamuoju laikotarpiu.

Įvedus eurą (nuo 2015-01-01) pasikeičia privalomo užsienio asmenų registravimo PVM mokėtojais dėl nuotolinės prekybos riba. Prievolė registruotis atsiranda, jeigu tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių, kitų negu akcizais apmokestinamų, vertė (neįskaitant PVM) einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų ar praėjusiais kalendoriniais metais tokių prekių vertė viršijo 35 000 eurų. (Iki 2014 m. gruodžio 31 dienos atitinkamai galiojo 125 000 Lt (36 203 eurų) riba).

Atkreiptinas dėmesys, kad nuostatos dėl per praėjusius kalendorinius metus atgabenamų prekių vertės (t. y. dėl 35 000 eurų ribos) yra taikomos nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Todėl 2015 metais prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda, jeigu 2014 m. nuotoliniu būdu patiektų prekių vertė viršija 125 000 Lt, t. y. perskaičiavus (konvertavus) į eurus viršija 36 203 eurų, ar einamaisiais kalendoriniais metais (2015 m.) numato, kad nuotoliniu būdu patiektų prekių vertė viršys 35 000 eurų.

Nuo euro įvedimo dienos (2015-01-01) Prašyme, nuotoliniu būdu patiektų prekių vertė praėjusiais ir einamaisiais kalendoriniais metais nurodoma eurais, t. y. apvalinama iki sveiko skaičiaus.

4. Fizinių asmenų, kurie registruojasi Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, Prašymo formoje deklaruojamų sumų perskaičiavimas į eurus.

Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) fiziniai asmenys, kurie registruojasi Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, apskaičiuodami ir perskaičiuodami (konvertuodami) iš litų į eurus 12 paskutiniųjų mėnesių atlygį už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas, o taip pat iš kitų valstybių narių 2014 m. įsigyjamų prekių vertę turi vadovautis šio rašto 1 ir 2 punktų nuostatomis.

Įvedus eurą teikiamo Prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, /išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema REG815 formoje 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis, o taip pat ir iš kitų valstybių narių praėjusiais ir kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė, yra nurodomi eurais, t. y. apvalinama iki sveiko skaičiaus.

II. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX - 751 2, 13, 24, 57, 71, 71-1, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 118 straipsnių ir XII skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo įstatymas.

Pakeitimai:

1. Pakeistas PVM įstatymo XII skyriaus penkto skirsnio „Speciali elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema" pavadinimas į „Specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos." ir šis skirsnis (1151 – 1155 straipsniai) išdėstytas nauja redakcija. (Esminis pakeitimas, pakeitimas įsigalioja nuo 2015-01-01). Šio pakeitimo esmė:

Šiuo metu elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kurias Europos Sąjungoje (toliau- ES) įsikūrę apmokestinamieji asmenys teikia ES neapmokestinamiesiems asmenims, pvz. fiziniams asmenims (t. y. teikiamos ES viduje), iš esmės laikomos suteiktomis ir apmokestinamomis PVM ES valstybėje narėje, kurioje įsikūręs paslaugos teikėjas. Tokiu būdu Lietuvos PVM objektu laikomos tokios ES neapmokestinamiesiems asmenims elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kurias iš esmės suteikia Lietuvoje įsikūrę apmokestinamieji asmenys.

Tuo tarpu elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kurias įsikūrę už ES teritorijos ribų apmokestinamieji asmenys teikia ES neapmokestinamiesiems asmenims ir, atvirkščiai, kurias ES įsikūrę apmokestinamieji asmenys teikia už ES teritorijos ribų įsikūrusiems neapmokestinamiesiems asmenims, laikomos suteiktomis ir apmokestinamomis PVM valstybėje, kurioje įsikūręs paslaugos pirkėjas.

Iš esmės analogiškos taisyklės taikomos taip pat radijo ir televizijos transliavimo paslaugoms ir telekomunikacijų paslaugoms, teikiamoms ES įsikūrusiems neapmokestinamiesiems asmenims.

Be to, šiuo metu už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, teikiantys elektronines paslaugas įvairiose ES valstybėse narėse įsikūrusiems neapmokestinamiesiems asmenims, gali registruotis vienoje ES valstybėje narėje, tame tarpe Lietuvoje, dėl visose ES valstybėse narėse neapmokestinamiesiems asmenims teikiamų elektroninių paslaugų ir čia mokėti PVM, kurį vėliau registravimosi ES valstybė narė paskirsto kitoms ES valstybėms narėms, t. y. tokie asmenys su registravimusi PVM tikslais ir PVM mokėjimu į valstybių biudžetus susijusias prievoles ES mastu gali atlikti taikant vieno langelio principą per registravimosi ES valstybę narę per šiuo metu ES mastu veikiančią elektroninių paslaugų mini vieno langelio sistemą (toliau – VLS ). Ši sistema yra neprivaloma, už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, teikiantys nurodytas paslaugas, gali registruotis PVM tikslais tiesiogiai kiekvienoje ES valstybėje narėje, kurioje teikia šias paslaugas.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. nacionalinėje teisėje turi būti įgyvendintos Tarybos direktyvos 2008/8/EB nuostatos, susijusios su telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninių paslaugų teikimo vieta (šios paslaugos, kurias ES įsikūrę apmokestinamieji asmenys teiks ES neapmokestinamiesiems asmenims, bus laikomos suteiktomis bei apmokestinamomis PVM pirkėjo, neapmokestinamojo asmens, valstybėje) ir su VLS sistemos taikymo praplėtimu.

Be to, šiuo metu nustatyta, kad už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, teikiantys elektronines paslaugas įvairiose ES valstybėse narėse įsikūrusiems neapmokestinamiesiems asmenims, taikantys VLS, sumokėtas Lietuvos Respublikoje pirkimo PVM sumas už prekes (paslaugas), skirtas paslaugoms teikti elektroniniu būdu ES teritorijoje, grąžinasi per PVM įstatymo XIII skyriuje numatytą PVM grąžinimo užsienio apmokestinamiesiems asmenims sistemą, t.y. ne per PVM atskaitą.

● Nuo 2015 m. sausio 1 d., įgyvendinant nacionalinėje teisėje Tarybos direktyvos 2008/8/EB nuostatas, susijusias su telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninės paslaugų suteikimo neapmokestinamiesiems asmenims ir apmokestinimo PVM vieta (nurodytos paslaugos turės būti laikomos suteiktomis pirkėjo, neapmokestinamojo asmens, valstybėje), kad telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroniniu būdu teikiamos paslaugos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, būtų laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu šis neapmokestinamasis asmuo yra įsikūręs šalies teritorijoje.

Be to, įgyvendinant minėtos Tarybos direktyvos 2008/8/EB nuostatas, nustatyta, kad šiuo metu veikiančia VLS galėtų naudotis ir už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, teikiantys įvairiose ES valstybėse narėse įsikūrusiems neapmokestinamiesiems asmenims telekomunikacijų paslaugas ar radijo ir televizijos transliavimo paslaugas – t. y. naudotis Sąjungoje neįsikūrusių asmenų schema. Kartu sudaroma galimybė VLS naudotis ir ES įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie teiks telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektronines paslaugas kitose ES valstybėse narėse (įsikūrimo ES valstybės narės atžvilgiu) įsikūrusiems neapmokestinamiesiems asmenims (įsikūrimo ES valstybėje narėje atsirandančias su PVM susijusias prievoles šie asmenys turės atlikti teikdami įprastines toje ES valstybėje narėje PVM deklaracijas), t. y. naudotis Sąjungoje įsikūrusių asmenų schema.

Lietuvos atveju VLS galės registruotis Lietuvoje įsikūrę apmokestinamieji asmenys, kurie teiks nurodytas paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims kitose ES valstybėse narėse, ir galės per VLS Lietuvoje deklaruoti kitoms ES valstybėms narėms priklausantį sumokėti PVM, o tuo tarpu Lietuvoje atsirandančias prievoles dėl „lietuviško" PVM sumokėjimo Lietuvoje įsikūrę apmokestinamieji asmenys ir toliau vykdys pateikdami įprastą PVM deklaraciją.

Pažymėtina, kad ES įsikūrę apmokestinamieji asmenys neprivalo naudotis VLS, jos nepasirinkę asmenys ir toliau savo su registravimusi PVM tikslais ir PVM mokėjimu susijusias prievoles dėl kitose ES valstybėse narėse teikiamų paslaugų gali įgyvendinti tiesiogiai kitose ES valstybėse narėse. Kartu pažymėtina,kad kitose ES valstybėse narėse įsikūrę apmokestinamieji asmenys galės naudotis tose kitose ES valstybėse veikiančia VLS dėl Lietuvoje (ir kitose ES valstybėse narėse) teikiamų nurodytų paslaugų.

Kiti pakeitimai:

1. Patikslintas PVM įstatymo 2 straipsnio 19 dalyje nurodytas nuolatinės gyvenamosios vietos apibrėžimas. Atsižvelgiant į Tarybos reglamente Nr. 282/2011 nurodytą apibrėžimą, nustatyta, kad Nuolatinė gyvenamoji vieta – valstybė, kurioje yra nurodytas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, įtrauktas į gyventojų ar panašų registrą arba pateiktas mokesčių institucijai, arba valstybė, kurioje fizinis asmuo paprastai gyvena dėl savo asmeninių ir profesinių ryšių (o kai profesinių ryšių nėra ar kai jie fizinį asmenį sieja su kita valstybe, – valstybė, kurioje jis paprastai gyvena dėl savo asmeninių ryšių)." (Pakeitimas įsigalioja nuo 2014-11-20 (nuo PVM įstatymo pakeitimo įstatymo paskelbimo TAR-e)).

2. Pakeista PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalis. Atsižvelgiant į nuo 2015 m. sausio 1 d., įgyvendinamas nacionalinėje teisėje Tarybos direktyvos 2008/8/EB nuostatas, susijusias su telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninės paslaugų suteikimo neapmokestinamiesiems asmenims ir apmokestinimo PVM vieta (nurodytos paslaugos turės būti laikomos suteiktomis pirkėjo, neapmokestinamojo asmens, valstybėje), nustatyta, kad telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroniniu būdu teikiamos paslaugos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu šis neapmokestinamasis asmuo yra įsikūręs šalies teritorijoje. Kartu su tuo panaikinta šio 13 straipsnio 16 dalis. (Iki šio pakeitimo minėtos paslaugos buvo laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, kai šias paslaugas nurodytiems neapmokestinamiesiems asmenims teikė tik už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys) (Pakeitimas įsigalioja nuo 2015-01-01).

3. Pakeistas PVM įstatymo 24 straipsnis, nustatant, kad PVM neapmokestinamos nepriklausomų grupių, kurių nariai yra asmenys, vykdantys PVM neapmokestinamą veiklą ar veiklą, kuri nėra ekonominė veikla, savo nariams teikiamos paslaugos, tiesiogiai būtinos tų narių PVM neapmokestinamai veiklai ar veiklai, kuri nėra ekonominė veikla, kai tokių grupių bendras išlaidas padengia grupės nariai, o už gautą paslaugą narys nemoka daugiau negu jam tenkanti bendrų išlaidų dalis. (Iki šio pakeitimo PVM neapmokestinamos buvo nepriklausomų grupių, kurių nariai yra asmenys, vykdantys tik PVM neapmokestinamą veiklą ar veiklą, kuri nėra PVM objektas, savo nariams teikiamos paslaugos, kurios tiesiogiai būtinos tų narių veiklai, kai tokių grupių bendras išlaidas padengia nariai, o narys už gautą paslaugą nemoka daugiau negu jam tenkanti bendrų išlaidų dalis.) ( (Pakeitimas įsigalioja nuo 2014-11-20 (nuo PVM įstatymo pakeitimo įstatymo paskelbimo TAR-e)).

4. Patikslintos PVM įstatymo 57, 116, 117 ir 118 straipsnių nuostatos. Atsižvelgiant į minėtos T arybos direktyvos 2008/8/EB nuostatas, nustatyta, kuriais atvejais asmenys, kurie su registravimusi PVM tikslais ir PVM mokėjimu į valstybių biudžetus susijusias prievoles ES mastu atliks taikant VLS , sumokėtas Lietuvos Respublikoje pirkimo PVM sumas už prekes (paslaugas), skirtas telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms Europos Sąjungos teritorijoje teikti, grąžinsis per PVM atskaitos sistemą ir kuriais atvejais per PVM įstatymo XIII skyriuje numatytą PVM grąžinimo užsienio apmokestinamiesiems asmenims sistemą. (Pakeitimas įsigalioja nuo 2015-01-01).

5. PVM įstatymo 71 straipsnio 1 dalis papildyta nuostatomis, kad prievolė šiame straipsnyje nustatyta tvarka pateikti prašymą ir registruotis PVM mokėtojais dėl prekių tiekimo (paslaugų teikimo) Lietuvoje asmeniui išlieka ir tuo atveju, kai jis yra įregistruotas PVM mokėtoju PVM įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Šio 71 straipsnio 3 dalis papildyta nuostatomis, kad trečiųjų (ne Europos Sąjungos) užsienio valstybių apmokestinamieji asmenys, kurie Lietuvoje registruosis PVM mokėtojais dėl specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, apmokestinimo schemos, šiam tikslui galės būti registruojami tiesiogiai, o ne per fiskalinį agentą. Be to, šio straipsnio 11 dalies papildyta nuostatomis, kada neprivalo registruotis Lietuvoje ne tik trečiųjų valstybių, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių apmokestinamieji asmenys, teikiantys šalies teritorijoje telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamas paslaugas asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, ir jau įsiregistravę PVM mokėtojais kurioje nors valstybėje narėje šiam tikslui. (Pakeitimas įsigalioja nuo 2015-01-01).

6. PVM įstatymo 71 1 straipsnio 1 dalis papildyta nuostatomis, kad dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių šiame straipsnyje nustatyta tvarka turi registruotis ir tie asmenys, kurie buvo registruoti PVM mokėtojais šio Įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje nurodyta tvarka. (Pakeitimas įsigalioja nuo 2015-01-01).

7. Pakeistos PVM įstatymo 101-105 straipsnių nuostatos. Atsižvelgiant į ES Teisingumo Teismo praktiką, praplėstas specialios turizmo paslaugų (maržos) apmokestinimo PVM schemos taikymas ir nustatyta, kad ši schema yra taikoma ir tais atvejais, kai įsigytos iš trečiųjų asmenų turizmo paslaugos kaip pavienės turizmo paslaugos arba kaip kelionių paketas parduodamas nebūtinai galutiniam vartotojui, o bet kuriam klientui (tame tarpe ir jas tolimesnėse grandyse perparduodančiam asmeniui). (Iki šio pakeitimo pagal PVM įstatymo nuostatas turizmo paslaugų maržos schema galėjo būti taikoma tik tuo atveju, kai PVM mokėtojas įsigyja iš trečiųjų asmenų turizmo paslaugas ir vėliau kaip pavienes ar paslaugų rinkinį savo vardu teikia galutiniam vartotojui) (Pakeitimas įsigalioja nuo 2015-01-01).

III. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 96 straipsnio pakeitimo įstatymas (įsigalioja nuo 2015-07-01)

PVM įstatymo 96 straipsnis papildytas nuostatomis (kurios įsigalioja nuo 2015-07-01), kad paslaugų pirkėjas – PVM mokėtojas apmokestinamasis asmuo, kurio užsakymu atliekami statybos darbai ir kuriam išrašomas šių darbų atlikimą (paslaugų teikimą) įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, apskaičiuotą už paslaugų teikėjo jam atliktus PVM įstatymo 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje.

Su PVM susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus (lentelė).