Kuriuo atveju gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje, jei fizinis asmuo registruotas užsienyje?

Atnaujinimo data: 2014-12-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.7] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Registracijos numeris   KD-1974

 

Užsienio apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojais Lietuvoje privalo registruotis:

- kai pradeda Lietuvoje tiekti prekes ir ar teikti paslaugas, o tokių prekių tiekimo ar paslaugų teikimo vieta yra Lietuva, neatsižvelgiant į 45 000 Eur (iki 2014-12-31. – 155 000 Lt) atlygio ribą (išskyrus tam tikrus atvejus, nurodytus VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymo Nr. 178 7 punkte);

- jei Lietuvoje įsigyja prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) iš kitų ES valstybių narių (įskaitant ir tuos atvejus, kai užsieniečiai savo prekes į Lietuvą įsiveža verslo tikslais), tokių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 Eur (iki  2014-12-31 – 35 000 Lt) ribą ar numatoma, jog per einamuosius kalendorinius metus įsigyjamų prekių vertė viršys 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt) ribą;

Nuotolinės prekybos atveju, jeigu:

1. tiekiamos prekės (kitos nei naujos transporto priemonės ar prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo arba instaliavimo Lietuvoje) tiekėjų arba jų užsakymu kitų asmenų atgabentos iš kitos ES valstybės narės į Lietuvą (t. y. kai prekių gabenimas baigiasi Lietuvos teritorijoje);

2. tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto savo ES valstybėje narėje) per kalendorinius metus viršijo 125 000 Lt (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma). 2015 metais prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl nuotolinės prekybos atsiranda tuomet, jeigu tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto savo valstybėje narėje) 2014 metais viršijo 36 203 eurų (t. y. 125 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais, t. y. 2015 metais, viršijo 35 000 eurų (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma).

3. prekių tiekėjas nėra įsikūręs Lietuvos Respublikoje (t. y. jo gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublikoje) arba Lietuvos Respublikoje neturi padalinio;

4. prekių pirkėjai yra PVM įstatymo 71-1 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys (ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, apmokestinamieji asmenys, vykdantys tik veiklą, kuriai skirtų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas, ar juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys) arba fiziniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71-75 str.