« Grįžti

Atvejai, kai PVM sąskaita faktūra gali būti neišrašoma

Atnaujinimo data: 2016-05-20
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.1] Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita...
Registracijos numeris   KD-3587   Data   2012.11.12

PVM sąskaita faktūra nenaudojama, kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) fiziniam asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nėra apmokestinamasis asmuo (išskyrus atvejus, kai į kitą Europos Sąjungos valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės):

1. kai išduodamas kasos aparato kvitas arba, vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, nereikalaujama naudoti kasos aparatų;

2. kai draudimo paslaugoms įforminti naudojamas draudimo liudijimas, turintis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus privalomus rekvizitus ir atitinkantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatas;

3. kai teikiant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnyje nurodytas paslaugas naudojami buhalterinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus turintys apskaitos dokumentai, o jeigu vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojantys teisės aktai nustato kitus reikalavimus, – atitinkantys šiuos reikalavimus;

4. kai teikiamos nuolatinės ir ilgalaikės paslaugos, kurių teikimui įforminti taikoma Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 716;

5. kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) per prekybos (paslaugų teikimo) automatus, atitinkančius prekybos (paslaugų) automatams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus techninius, naudojimo ir gautų įplaukų apskaitos reikalavimus;

6. nuo 2015-08-22 kai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams teikiamos (tiekiamos) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), administravimo ir kitos paslaugos (prekės), susijusios su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų, kurie vykdomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725.

7. nuo 2016-05-20  kai teikiamos telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kurioms taikoma Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta speciali apmokestinimo schema (t.y. tais atvejais, kai minėtos paslaugos teikiamos fiziniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 79 str. 3 d.
LRS  LRV 2002-05-29 nutarimas Nr. 780 „DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 19 p.
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 "DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO", 10-12 p.
LRS  LRV 2002-05-24 nutarimas Nr. 716 "DĖL NUOLATINIŲ IR ILGALAIKIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PATEIKIMO (IŠSIUNTIMO) ŪKINE VEIKLA NESIVERČIANTIEMS FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2009 m. gruodžio 16 d.nutarimas Nr. 1725 DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO