« Grįžti

Kokios registruojamos PVM sąskaitos faktūros, kokie nurodomi duomenys ir kiek metų turi būti saugomas išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras (FR0672)?

Atnaujinimo data: 2016-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.7] Reikalavimai PVM mokėtojo apskaitai (78 str.)
Registracijos numeris   KD-3314   Data   2013.03.07

 

Atkreipiamas dėmesys, kad  PVM mokėtojai, iki 2016 m. rugsėjo 30 d. gavę nurodymą (FR0786 forma) teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenis, kai nurodyme nėra nustatyta laikotarpio, už kurį duomenys turi būti teikiami, pabaigos arba nustatyta pabaiga yra vėlesnė nei 2016 m. rugsėjo 30 d. , šiuos duomenis turi pateikti ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 25 d. už mokestinius laikotarpius, kurių paskutinė diena yra 2016 m. rugsėjo 30 d. Tuo atveju, jei PVM mokėtojų mokestinių laikotarpių pabaiga yra vėlesnė nei 2016 m. rugsėjo 30 d., tai tokie PVM mokėtojai, gavę nurodymą, duomenis turi pateikti už mokestinio laikotarpio dalį iki 2016 m. rugsėjo 30 d. PVM mokėtojai, gavę nurodymą, duomenų už mokestinius laikotarpius, prasidedančius 2016 m. spalio 1 d. (ar mokestinių laikotarpių dalis nuo 2016 m. spalio 1 d.), neteikia.

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre (FR0672 forma, toliau - Registras) turi būti registruojamos visos per mokestinį laikotarpį apmokestinamojo asmens (jo filialo, padalinio) išrašytos prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo bei avanso gavimo PVM sąskaitos faktūros.

Registre neregistruojamos gaunamos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780, 18-1 punkte nustatyta tvarka išrašytos PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų įsigijimo PVM sąskaitos faktūros.

Šiame registre prekių tiekėjas ir/arba paslaugų teikėjas taip pat turi registruoti PVM sąskaitas faktūras, kurias jo vardu, naudodamas jo suteiktas PVM sąskaitų faktūrų serijas ir/arba numerius, išrašo pirkėjas ar trečiasis asmuo.

Registre turi būti nurodyta jį užpildančio apmokestinamojo asmens pavadinimas (jei tai juridinis asmuo) arba vardas ir pavardė (jei tai fizinis asmuo), PVM mokėtojo kodas, registro užpildymo pradžios ir pabaigos datos.

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų (debetinių dokumentų) duomenys:

1. PVM sąskaitos faktūros (debetinio dokumento) išrašymo data;

2. išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris (debetinio dokumento – jeigu turi);

3. pirkėjo PVM mokėtojo kodas arba pirkėjo identifikacijos numeris (jei prekės ir/ar paslaugos tiekiamos PVM mokėtoju neįregistruotam asmeniui ir jeigu toks numeris PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas);

4. pirkėjo pavadinimas (nurodomas prekių ar paslaugos pirkėjo pavadinimas, jei pirkėjas juridinis asmuo, arba vardas ir pavardė, jei tai fizinis asmuo);

5. prekių ar paslaugų apmokestinamoji vertė (be PVM);

6. apskaičiuota PVM suma (jei ji išskirta PVM sąskaitoje faktūroje).

7. PVM suma, kurią išskaityti ir sumokėti turi pirkėjas (jei pirkėjas turi tokią prievolę).

Pasibaigus kalendoriniams metams, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas apmokestinamojo asmens vadovo nustatyta tvarka, laikantis archyvaro nustatytų terminų.

Likviduotų apmokestinamųjų asmenų Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

PVM sąskaitas faktūras išrašančiųjų apmokestinamųjų asmenų, neperduodančių apskaitos dokumentų valstybiniam saugojimui, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas 10 metų.

Kalendoriniams metams pasibaigus, kompiuterinės formos Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras gali būti laikomas (saugomas) kompiuterinėse laikmenose tais atvejais, kai apmokestinamasis asmuo gali užtikrinti, kad minėtas registras išliks autentiškas ir prieinamas visą jo saugojimo laiką (2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-23 redakcija).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 78 str. 5 d.
LRS  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymas Nr. V-100 „DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-04-21 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO"
LRS  LRV 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO