« Grįžti

Reikalavimai PVM mokėtojo apskaitai

Atnaujinimo data: 2014-05-07
Ši informacija skelbiama:
[1.8.18.7] Reikalavimai PVM mokėtojo apskaitai (78 str.)
Registracijos numeris   KD-3527   Data   2013.05.07

1. Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM:

1.1 Mokestinio laikotarpio mokėtina į biudžetą (grąžintina iš biudžeto) PVM suma apskaičiuojama ir deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29.

1.2 Užsienio apmokestinamieji asmenys, Lietuvoje įsiregistravę PVM mokėtojais, PVM apskaitą tvarko pagal savo šalies įstatymus ir savarankiškai pasirenka buhalterinės apskaitos registrus, iš kurių būtų galima teisingai nustatyti PVM prievoles Lietuvos biudžetui ir/ar gautinas iš biudžeto PVM sumas.

2. Jeigu PVM mokėtojas vykdo ne tik PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, bet ir kitą veiklą (t. y. tokią veiklą, kuriai PVM atskaita negalima), tai jis privalo atskirai tvarkyti prekių (paslaugų), skirtų veiklai, kuriai galima PVM atskaita ir atskirai - prekių (paslaugų), skirtų veiklai, kuriai PVM atskaita negalima, apskaitą.

3. Asmuo, kuris perveža prekes PVM įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5-7 punktuose nurodytais tikslais į kitą valstybę narę, tas prekes privalo deklaruoti laisvos formos apskaitos žurnale ar kompiuterinėse laikmenose, laikydamasis VMI prie FM  viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-27. nustatytos tvarkos.

4. Apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas), kuris asmens, kitoje valstybėje narėje registruoto PVM mokėtoju ar jo užsakymu - kito asmens, į šalies teritoriją iš kitų valstybių narių atgabentoms prekėms teiks vertinimo, taip pat jų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugas, privalo atskirai tvarkyti prekių, kurios atgabenamos į šalies teritoriją anksčiau nurodytoms paslaugoms teikti, ir suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitą, laikydamasis VMI prie FM viršininko 2012-02-27 įsakymu Nr. VA-23.

5. Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Į registrus privalo būti įtraukiamos visos išrašytos ir gautos PVM sąskaitos faktūros, išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje (tai kasos aparato kvitai, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) ar supaprastintas PVM sąskaitas faktūras. Registre taip pat neregistruojamos gaunamos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780, 18-1 punkte nustatyta tvarka išrašytos ir gautos PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų PVM sąskaitos faktūros.

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-04-21 įsakymu Nr. VA-55.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 78 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d.įsakymas Nr. VA-27 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 5-1 STRAIPSNIO 2 DALIES 5-7 PUNKTUOSE NURODYTAIS TIKSLAIS Į KITĄ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĘ IŠVEŽAMŲ PREKIŲ IR 13 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTOMS PASLAUGOMS TEIKTI ĮVEŽAMŲ PREKIŲ BEI SUTEIKTŲ PASLAUGŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. VA-23 DĖL PASLAUGOMS ATLIKTI ATGABENAMŲ PREKIŲ BEI SUTEIKTŲ PASLAUGŲ (ĮSKAITANT TAM SUNAUDOTAS PREKES) APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  LRV 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO