« Grįžti

Kada, kur ir kokius dokumentus turi pateikti kitoje valstybėje narėje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti PVM?

Atnaujinimo data: 2014-10-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-7083   Data   2014.10.11

Kitoje valstybėje narėje įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymas grąžinti PVM turi būti teikiamas per jo įsikūrimo valstybės narės mokesčių administratorių, naudojantis elektronine PVM grąžinimo sistema.

Prašymą grąžinti PVM galima pateikti iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kurių atitinkamą laikotarpį norima susigrąžinti PVM, rugsėjo 30 d.

Kitoje valstybėje narėje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, gali įgalioti bet kurios valstybės narės apmokestinamąjį asmenį pateikti prašymą grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM bei atlikti kitus su šiuo grąžinimu susijusius veiksmus. Pažymėtina, kad užsienio apmokestinamasis asmuo gali įgalioti tik vieną asmenį atlikti veiksmus, susijusius su PVM susigrąžinimu.

Jeigu kitoje valstybėje narėje įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymas grąžinti PVM bus teikiamas per tarpininką, Lietuvos mokesčių administratoriui kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi būti pateikta pavedimo sutartis (įgaliojimas).

Jeigu pavedimo sutartis (įgaliojimas) buvo surašyta ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateiktas šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu, nurodant, kad vertimas yra teisingas).

Tokiu atveju, jei kitoje valstybėje narėje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM per tarpininką, pavedimo sutartyje (įgaliojime) nurodys, kad PVM gali būti grąžinamas (pervedamas) į tarpininko sąskaitą ir pateiktame prašyme grąžinti PVM bus nurodyta tarpininko sąskaita, PVM galės būti pervedamas į tarpininko sąskaitą.  

Prašymas grąžinti PVM ar galima papildoma informacija turi būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Tais atvejais, kai pateikiamų dokumentų originalai yra surašyti ne lietuvių arba anglų kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu, nurodant, kad vertimas yra teisingas.

Detali informacija, kuri turi būti pateikiama prašyme grąžinti PVM, nurodyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakyme Nr. 189.

Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai, norėdami susigrąžinti kitose valstybėse narėse sumokėtą PVM, turi per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (EPRIS) užpildyti prašymą grąžinti PVM.

Asmuo, siekiantis įgyti teisę kitoms valstybėms narėms pateikti prašymą grąžinti PVM, turi tapti EPRIS vartotoju.

Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą PVM teikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2010-01-05 įsakymu Nr. VA-1.

 Prašymas suteikti EPRIS vartotojo identifikavimo priemones gali būti pateikiamas:

1. atvykus į bet kurį AVMI teritorinį skyrių;

2. išsiunčiamas tradiciniu paštu bet kuriam AVMI teritoriniam skyriui;

3. per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI. Įregistravimo prašymą turi teisę pateikti pareiškėjo ar pareiškėjo atstovo Mano VMI atstovas, paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 nustatyta tvarka.
 

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002-06-21 įsakymas Nr. 189 „DĖL PRAŠYMŲ GRĄŽINTI UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS JŲ SUMOKĖTĄ PVM PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI PVM GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-01-05 įsakymas Nr. VA-1 „DĖL ELEKTRONINIŲ PRAŠYMŲ GRĄŽINTI KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE SUMOKĖTĄ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. VA-91 DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PORTALO E. VMI AUTORIZUOTŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SRITIES MANO VMI NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO