« Grįžti

Kada, kur ir kokius dokumentus turi pateikti už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūręs apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti PVM?

Atnaujinimo data: 2014-11-08
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-3285   Data   2014.11.08

 

Už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūręs apmokestinamasis asmuo (toliau – užsienio apmokestinamasis asmuo), norintis susigrąžinti PVM, turi kreiptis į VMI ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, per kurių atitinkamą laikotarpį sumokėtą PVM norima susigrąžinti. Prašymas grąžinti pirkimo PVM, sumokėtą 2013 metais, turi būti pateiktas ne vėliau kaip 2014-06-30.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą pirkimo PVM, turi pateikti tokius dokumentus:

1. Užpildytą prašymo grąžinti pirkimo PVM FR0445 formą;

2. PVM sąskaitų faktūrų arba importo deklaracijų, pagal kurias Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos, originalai ir / ar kopijos.

Kuro įsigijimo atveju vietoj PVM sąskaitų faktūrų gali būti pateikiami kasos aparatų kvitų, jeigu juose techninėmis priemonėmis yra nurodyti kuro pirkėją identifikuojantys duomenys (apmokestinamojo asmens pavadinimas, kodas arba specialios kuro įsigijimo kortelės numeris), originalai ir / ar kopijos. Jeigu PVM sąskaitose faktūrose ir kasos aparatų kvituose apmokestinamąjį asmenį, įsikūrusį už ES teritorijos ribų, identifikuoja tik specialios kuro įsigijimo kortelės numeris, taip pat turi būti pateikti dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, kam ši kortelė išduota, originalai ir / ar kopijos.

3. Legalizuota užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma (sertifikatas), patvirtinanti, kad užsienio asmuo valstybėje arba valstybėje, kurioje jis veikia per nuolatinę buveinę, yra registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtoju.

Pažyma (sertifikatas), taip pat 4 punkte (žemiau) nurodyta pavedimo sutartis (įgaliojimas) gali būti pateiktos ir nelegalizuotos, jeigu Lietuvos Respublika su užsienio valstybe yra pasirašiusi teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose sutartį ir šie dokumentai yra parengti arba patvirtinti vienos iš susitarusiųjų šalių kompetentingos įstaigos. Dokumentai gali būti pateikti nelegalizuoti ir tuo atveju, jeigu jie yra sudaryti Lietuvoje, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jeigu dokumentai yra išrašyti ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo parašu, nurodant, kad vertimai yra teisingi. Jeigu užsienio asmuo jau ne pirmą kartą prašo grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM, tai šiame punkte nurodyta pažyma (sertifikatas) turi būti pateikiama tik tuo atveju, kai nuo pateiktos paskiausios pažymos (sertifikato) išdavimo praėjo daugiau kaip 12 mėnesių arba jei pasikeitė toje pažymoje (sertifikate) nurodyti rekvizitai.

4. Jei užsienio asmuo veikia per atstovą, turi būti pateikta legalizuota pavedimo sutartis (įgaliojimas).

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikiamas tokiais būdais:

1. užpildomas prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

2. pristatomas tiesiogiai Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (Vilniaus AVMI);

3. atsiunčiamas paštu Vilniaus AVMI.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 119 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 339 DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ GRĄŽINTI JŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUMOKĖTĄ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ