« Grįžti

Kurie teisės aktai reglamentuoja PVM grąžinimą užsienio apmokestinamiesiems asmenims?

Atnaujinimo data: 2014-11-10
Ši informacija skelbiama:
[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)
Registracijos numeris   KD-7457   Data   2012.09.09

 

- Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XIII skyriaus nuostatos;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" ;

- Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo";

- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 339 „Dėl Užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį";

- 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (OL L 44, 2008 2 20, p. 23–28);

- 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas Nr. 1174/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1798/2003 34a ir 37 straipsnių nuostatų, susijusių su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu pagal Tarybos direktyvą 2008/9/EB, įgyvendinimo taisyklės (OL L 314, 2009 12 1, p. 50–59).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 116-119 str.
LRS  LRV 2002-06-13 nutarimas Nr. 899 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO ASMENIMS"
LRS  LR finansų ministro 2002-06-21 įsakymas Nr. 189 „DĖL PRAŠYMŲ GRĄŽINTI UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS JŲ SUMOKĖTĄ PVM PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI PVM GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-11-25 įsakymas Nr. 339 DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMOJO ASMENS PRAŠYMO GRĄŽINTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ FR0445 FORMOS, JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ IR VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKO SPRENDIMO DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO APMOKESTINAMAJAM ASMENIUI FR0446 FORMOS PATVIRTINIMO