« Grįžti

Kaip apskaičiuojama 45 000 eurų atlygio riba?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.8.3.1.1.1] Lietuvos juridiniai apmokestinamieji asmenys
[1.8.3.1.1.2] Lietuvos fiziniai apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-4106

 

Asmuo, apskaičiuodamas 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą 45 000 eurų (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) atlygio ribą,  turi atsižvelgti į gautą ir (ar) gautiną atlyginimą pinigais ar bet kokia kita forma už per 12 paskutiniųjų kalendorinių mėnesių šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas.

Į 45 000 eurų (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) sumą įskaitomas už per 12 paskutiniųjų mėnesių patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas:

- jau gautas atlygis už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas;

- išrašytuose patiektų prekių bei suteiktų paslaugų apskaitos dokumentuose apskaičiuotas, bet dar negautas atlyginimas;

- gautas atlyginimas ne pinigais, bet kitomis prekėmis ar paslaugomis.

Į apskaičiuojamą iš ekonominės veiklos šalies teritorijoje gautą 45 000 eurų (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) sumą asmuo  neturi įtraukti:

- atlygio gauto tiekiant prekes (teikiant paslaugas) už šalies teritorijos ribų (taikoma nuo 2012-01-01);

- atlygio, gauto už PVM neapmokestinamų prekių tiekimą ir (ar) paslaugų teikimą;

- atlygio, gauto už prekių tiekimą ir (ar) paslaugų teikimą už šalies teritorijos ribų, kai toks prekių tiekimas ir (ar) paslaugų teikimas Lietuvoje PVM neapmokestinamas,

- avansinių sumų, gautų iš prekių ar paslaugų pirkėjo,

- atlygio, gauto už ilgalaikio turto, naudoto ekonominėje veikloje, pardavimą,

- atlygio, gauto už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir finansinių paslaugų teikimą, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir fizinis asmuo paprastai tokia veikla nesiverčia.

Jeigu fizinis asmuo vykdo kelių rūšių ekonominę veiklą, tai skaičiuojant jo 45 000 Eur (iki  2014-12-31 – 155 000 Lt) atlygio sumą turi būti sudedamas gautas (gautinas) atlygis iš visų jo vykdomos ekonominės veiklos rūšių. Pvz.: fizinis asmuo apskaičiavo atlyginimą iš pagal verslo liudijimą vykdomos individualios veiklos (prekybos), be to, jam apskaičiuotas autorinis atlyginimas už vykdomą profesinę veiklą, tai skaičiuojant per paskutinius 12 mėnesių gauto (gautino) atlygio 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) ribą, turi būti sudedamas apskaičiuotas atlyginimas iš prekybos šalies teritorijoje ir apskaičiuotas autorinis atlyginimas.

Svarbu. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo  6 straipsnio 5 dalį nuo 2012-01-01 verslo liudijimus įsigiję gyventojai galės vykdyti veiklą tik tuo atveju, jei neprivalės registruotis ir nebus įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str. 2 , 7 d.