« Grįžti

Kuriais atvejais daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perdavimas ar nustatymas už atlygį laikomas prekių tiekimu?

Atnaujinimo data: 2014-12-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.1] Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)
Registracijos numeris   KD-4341   Data   2009.12.15

Daiktinių teisių į nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (servituto, uzufrukto, užstatymo teisės ar ilgalaikės nuomos) nustatymas ar perdavimas laikomas prekės (to  nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, dėl kurio jos nustatytos) tiekimu.

Servituto, uzufrukto, užstatymo teisė ir ilgalaikės nuomos sąvokos yra nustatytos  Civiliniame  kodekse.

1. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį turtą, suteikiama naudotis  tuo svetimu turtu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas  servitutas (viešpataujančiojo  daikto), tinkamą naudojimą. Servitutu  suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės.

2. Uzufruktas – tai asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui , kuris negali būti trumpesnis už asmens gyvenimo trukmę, nustatyta teisė (uzufruktoriaus teisė) naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas. Uzufrukto objektu gali būti  kiekvienas nesunaudojamas ir kilnojamasis ir nekilnojamasis  daiktas, kuris yra nuosavybės teisės objektas.

3. Užstatymo teisė- tai teisė naudotis kitam asmeniui priklausančia žeme statiniams statyti ar įsigyti bei valdyti nuosavybės teise ar žemės gelmėms naudoti.

4. Ilgalaikė nuoma – tai teisė naudotis kitam  asmeniui priklausančiu žemės sklypu ar kitu  nekilnojamuoju daiktu nebloginant jo kokybės, nestatant statinių, nesodinant  daugiamečių sodinių ir neatliekant  kitų darbų, kurie iš esmės padidintų naudojamos žemės ar kito nekilnojamojo daikto vertę, išskyrus atvejus, kai yra nuomotojo sutikimas. Ilgalaikė nuoma gali būti terminuota ir neterminuota. Ilgalaikės nuomos terminas negali būti trumpesnis kaip dešimt metų. Ilgalaikę  nuomą   nustatančiame akte gali būti nustatyta, kad  nuomininkas turi sumokėti nekilnojamojo daikto nuomotojui vienkartinę sumą arba mokėti periodiškai. Ilgalaikė nuoma nustatoma išnuomojamo  nekilnojamojo daikto savininko ir nuomininko susitarimu arba testamentu.

Auksčiau nurodytais atvejais daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perdavimas ar nustatymas už atlygį laikomas  prekių tiekimu, jeigu atlygio suma  atitinka nekilnojamojo pagal prigimtį daikto rinkos kainą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 4 str. 3 d.