« Grįžti

Kurie prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejai laikomi PVM objektu?

Atnaujinimo data: 2015-03-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.3] Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių
[1.8.10.1] Kai prekės įsigyjamos iš kt. valstybės narės
Registracijos numeris   KD-4511   Data   2010.01.15

 

 PVM objektu laikomi tokie prekių įsigijimo už atlygį iš kitos valstybės narės atvejai:

1. Iš valstybės narės įsigytos prekės, kuriomis jas įsigyjantis asmuo gali disponuoti kaip savininkas - PVM objektas, jeigu tos prekės atgabenamos į kitą valstybę narę, nei ta, kurioje prasidėjo prekių gabenimas. Prekes gali gabenti pirkėjas, pardavėjas arba jų užsakymu trečiasis asmuo.

2. Jeigu juridinis asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos, importuoja prekes į vieną valstybę narę, o iš ten įsiveža į kitą valstybę narę, tai juridiniam asmeniui prekių įsivežimas bus laikomas prekių įsigijimu iš tos valstybės narės, į kurią prekės buvo importuotos.

3. Kai apmokestinamasis asmuo verslo tikslais iš kitos valstybės narės sau priklausančias prekes įsiveža (pats arba jo užsakymu kitas asmuo) į Lietuvą, tai toks įsivežimas laikomas prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės.

4. Jeigu prekės iš kitos valstybės narės  buvo patiektos į Lietuvą Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių karinių pajėgų ar jas lydinčių civilių darbuotojų reikmėms, kai tokiems tikslams skirtos prekės pagal PVM įstatymo 40 str.3 dalį gali būti atleistos nuo importo PVM (jei jos būtų importuotos), tačiau tos prekės buvo panaudotos ne pagal paskirtį, tai laikoma, kad tos prekės yra įsigytos iš kitos valstybės narės ir už jas reikia apskaičiuoti PVM.

5. Kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės pagal nuomos sutartį ar kitą sutartį, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą ir (arba) atlyginimą dalimis, o asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai pagal sandorio sąlygas perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas, toks įsigijimas – PVM objektas.

6. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo savo disponuojamas prekes konsignaciniais tikslais įsiveža iš kitos valstybės narės į Lietuvą, tai toks prekių pervežimas į Lietuvą nelaikomas Lietuvoje įvykusiu šio užsienio apmokestinamojo asmens prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės (nelaikomas PVM apmokestinamu prekių įvežimu į Lietuvą verslo tikslais). Šiuo atveju laikoma, kad prekes iš kitos valstybės narės įsigijo tas Lietuvos PVM mokėtojas, į kurio nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais naudojamus sandėlius ar kitas patalpas šios įvežtos prekės padedamos saugoti ir kuris vienintelis naudos šias prekes savo ekonominėje veikloje, bei kuriam pagal sandorio sąlygas numatytas prekių nuosavybės perdavimas ne vėliau kaip po 12 mėnesių. VMI prie FM nustatyta tvarka šis terminas dėl asmens verslo ypatumų galės būti pratęstas (VMI prie FM viršininko 2013 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. VA-31).

Užsienio apmokestinamajam asmeniui, įvežusiam į Lietuvą prekes konsignaciniais pagrindais aukščiau nurodytomis  sąlygomis, nėra prievolės registruotis Lietuvoje PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo Lietuvoje iš kitos valstybės narės ir skaičiuoti šių prekių pardavimo PVM, nes prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už šių prekių įsigijimą iš kitos valstybės narės tenka minėtam Lietuvos PVM mokėtojui.

2. Laikoma, kad prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės įvyko šalies teritorijoje, kai įsigyjamų prekių gabenimas baigėsi šalies teritorijoje.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 4-1 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2007-05-03 įsakymas Nr. VA-31 „DĖL KONSIGNACIJOS PREKIŲ SAUGOJIMO TERMINŲ PRATĘSIMO"